ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต E-Jobs PBRU
กำหนดการเปิด - ปิด ระบบ
ปีการศึกษา รายการ กำหนดการเปิด - ปิด หมายเหตุ
2565 แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 6 มี.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66 ขอให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมีทั้งหมด 4 ตอน
2565 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตฯ 6 มี.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66 ให้ผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิต