เข้าสู่ระบบ


person
Username คือ เลขบัตรประชาชน
visibility
Password คือ รหัสนักศึกษา

คำชี้แจง

       ขอความร่วมมือบัณฑิตทุกคนให้ดำเนินการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต โดยใช้รหัสประจำตัวประชาชนเพื่อใช้เป็น Username และรหัสนักศึกษาเพื่อใช้เป็น Password ในการเข้ากรอกแบบสอบถามให้เสร็จสมบูรณ์

       กรณีข้อมูลบัณฑิตไม่ถูกต้องหรือไม่พบข้อมูล สามารถแจ้งได้ที่ เมนูแจ้งปัญหาระบบ เพื่อแก้ไข หากบัณฑิตท่านใดไม่สามารถเข้าระบบได้ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่พบข้อมูลของบัณฑิต (ตรวจสอบได้จากเมนูรายชื่อบัณฑิต) ให้บัณฑิตดำเนินการแจ้งข้อมูลของบัณฑิตไปที่ xxxxx@mail.pbru.ac.th หรือที่นี่ หัวข้อมูล แจ้งข้อมูลผิดพลาดหรือไม่พบข้อมูลบัณฑิต รหัสนักศึกษา, ชื่อ,นามสกุล,เบอร์โทร เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลการตรวจสอบให้นักศึกษาทราบ นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา หรือที่ เว็บพิธีพระราชทานปริญญาบัตร