ตรวจสอบรายชื่อมหาบัณฑิต

เลขประจำตัวบัณฑิต ชื่อ - นามสกุล ชื่อปริญญา
1 นางสาวกนกวรรณ ศิริเทศ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
10 นางชุติกาญจน์ อ่าวสาคร ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
11 นางสาวดุจฤดี ประเสริฐสวัสดิ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
12 นางสาวตวงทิพย์ โสฬสเสาวภาคย์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
13 นางสาวนพมนต์ พรหมประเสริฐ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
14 นางสาวนิจฐี กีฬา ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
15 นายนิติพงศ์ งิ้วทอง ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
16 นางสาวปรวีร์ธิดา อัครวิวัฒน์กุล ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
17 นางสาวประทุมมา เที่ยงธรรม ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
18 นายปรีชา ศรีทวี ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
19 นายปรีชา ศูนย์กลาง ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
2 นางสาวกรกตพรม ทรายแก้ว ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
20 นายปรเมศร์ แก้วดุก ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
21 นายพยุงศักดิ์ นิลประดับ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
22 นางสาวพรนิภา สุขศรีลิ้มอนันต์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
23 นางสาวไพลิน ชูศรี ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
24 นางภาวิณี ศูนย์กลาง ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
25 นายราชัน ทองคำ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
26 นางลักษิกา โกยสุขโข ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
27 นางสาววรรณภา บำรุงพันธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
28 นางสาววรารัตน์ กล่อมเสียง ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
29 นายวิกรม ดังก้อง ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
3 นางสาวกรกนก สอนจันทร์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
30 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรประภา ขมแก้ว ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
31 นางสาวศุลีพร พึ่งมี ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
32 นางสาวสมฤดี สุขสมงาม ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
33 นายสิริสิทธิ์ ศักดิ์ภิรมย์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
34 นางสาวสุกัญญา สีปูน ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
35 นางสาวสุภาวดี ยอดไสว ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
36 นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่นอก ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
37 นายอนุวัฒน์ ไชยวรรณคำ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
38 นางสาวอัยรินทร์ เกลื้อคำ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
39 นางสาวอารีรัตน์ จันทรจิตร ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
4 นางกัญญาณัฐ สีเตา ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
40 นายเอกราช แสงสว่าง ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
41 นายอรรถพล จันทร์ตรี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
42 นายเอกพล ทวีกาญจน์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
43 นางสาวจตุพร ปานยิ้ม ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
44 นางสาวจุฬาภัทร์ อังศุพาณิชย์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
45 นางสาวฐานิดา สุริยะวงศ์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
46 นางสาวณิชาภัทร ชัยชนะ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
47 นางสาวนิสสรณ์ เจียวยี่ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
48 นางสาวพิชญา เทียนภู่ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
49 นางสาวพิรญาณ์ ไตรศิลป์วิศรุต ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
5 นางสาวกุมารี สัตย์ธัญญากุล ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
50 นางสาวภัศราภรณ์ สีดอกบวบ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
51 นางสาวศุภศิริ โปศิริ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
52 นางสาวสลิลทิพย์ ไข่เพชร ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
53 นายเทพ ยูรประดับ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
54 จ่าสิบเอกประภาส อินทนู ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
55 พระใบฎีกาพายัพ สิริธมฺโม (เกตุน้อย) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
56 นายวัชรพงษ์ นาคะสิทธิ์ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
57 พระครูใบฎีกาสมบุญ สจฺจวโร กระชังแก้ว ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
58 นายกิตติพจน์ รัศมี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
59 นายชัยยศ เอกนิธิวัฒนา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
6 นางกุลรตี ทับทิมทอง ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
60 นายไชยรัตน์ แตงเกตุ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
61 นางสาวธิษณารินทร์ เหลืองจิรโชติกาล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
62 นายประทิว ปังขำ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
63 นายวิชยุตม์ พิมพ์ถนอม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
64 นางสาววิไลลักษณ์ วงศ์บัณฑิตย์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
65 พันเอกสนอง ธัญญานนท์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
7 นางสาวคันธมาลี พ่วงลิบ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
8 นางจิรพรรณ วงศ์ไพรินทร์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
9 นางสาวชมณศ์กาญจน์ เนตรวิจิตร ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต