ตรวจสอบสถานะของการดำเนินการ ฯ

ขณะนี้หมดเขตลงทะเบียนรับสิทธิ โครงการลดค่าเทอมแล้ว
*** หากมีปัญหาในการดำเนินการกรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการ ฯ เพื่อช่วยแก้ไข / ดำเนินการ

1. สำหรับนักศึกษาทุกประเภท
ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล2. สำหรับนักศึกษาที่เลือกข้อ (ข)
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 50

1 ดาวน์โหลดเอกสารรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
2 อัปโหลดเอกสารรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ส่งกลับมาในระบบ ฯ