ระบบส่งข่าวสารและไฟล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี E-PR Phetchaburi Rajabhat University

  กรุณาอ่านคำแนะนำก่อนการส่งข่าวฯ

– เมื่ออ่านคำแนะนำเรียบร้อยแล้ว สามารถ Login เข้าสู่ระบบ เพื่อส่งข่าวสารและไฟล์


ระบบส่งข่าวสารและไฟล์

E-PR Phetchaburi Rajabhat University