ระบบส่งข่าวสารและไฟล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี E-PR Phetchaburi Rajabhat University

คำแนะนำสำหรับการประชาสัมพันธ์

แนวทางปฏิบัติในการประชาสัมพันธ์ข่าวในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย


 1. หน่วยงานจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการขอประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ครบถ้วน ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สามารถเผยแพร่ได้ทันที
 2. ในกรณีมีเอกสาร, รูปภาพ, ตาราสัญลักษณ์ ไฟล์ข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบ ให้แนบข้อมูลดังกล่าวด้วย โดยชนิดของไฟล์ข้อมูลที่ใช้ประกอบข่าว มีรายละเอียดดังนี้
  - กรณีเป็นแบบฟอร์ม ใช้ชนิด pdf หรือ ใช้ชนิดเดียวกันกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จัดทำแบบฟอร์มนั้น ๆ
  - กรณีเป็นข้อมูลเนื้อหา ใช้ชนิด pdf และ Word
  - หากต้องการทำป้าย banner กำหนดขนาด ความกว้าง x ความสูง 1500×597 pixels พร้อมแนบไฟล์ที่แก้ไขได้ เช่น psd , ai
  - นำไฟล์ดังกล่าวทั้งหมด พร้อมทั้งรายละเอียด บีบอัดให้อยู่ในไฟล์ Zip หรือ RAR จากนั้นจึงแนบไฟล์เข้าในระบบ
  *** กรณีเป็นชนิดข้อมูลอื่น ๆ ทีมงานดูแลเว็บไซต์ยินดีให้คำปรึกษาก่อนการส่งข้อมูลเข้าระบบ
 3. หากมีข้อผิดพลาดในการประชาสัมพันธ์ที่เกิดจากหน่วยงานผู้ให้ข้อมูล หน่วยงานผู้ส่งข่าวมีหน้าที่รับผิดชอบในข้อมูลทั้งหมด
 4. ในกรณีที่หน่วยงานส่งรายละเอียดของข่าวที่ต้องการให้ลงฯ ไม่ครบถ้วนหรือเพียงพอ ผู้ดูแลเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายังไม่ลงข่าว/ประกาศนั้นๆ

ขั้นตอนการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ข่าวในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแสดงขั้นตอนส่งข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ภาพแสดงขั้นตอนส่งข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 1 ส่งข้อมูลผ่านแบบฟอร์มส่งข่าวประชาสัมพันธ์ Online

– หน่วยงานจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม การขอประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ให้ครบถ้วน ตามเงื่อนไขการประชาสัมพันธ์ข่าวในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 2 รับทราบข้อมูล

– ระบบจะส่งข้อความแจ้งข่าวไปยังอีเมล์ของทีมงานผู้ดูแลเว็บไซต์
– กรณีเร่งด่วน สามารถติดต่อทีมงานดูแลเว็บไซต์ได้โดยตรง หลังจากส่งข้อมูลผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว โทรภายใน 1706
ติดต่อคุณสุนทร / คุณปิยนันท์

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบข้อมูล

– กรณีที่ส่งรายละเอียดของข่าวหรือเอกสารแนบต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ผู้ดูแลเว็บไซต์จะดำเนินการประสานเพื่อขอข้อมูลให้ครบถ้วนก่อน จึงจะดำเนินการลง ข่าว/ประกาศนั้นๆ

ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการจัดทำประชาสัมพันธ์ข่าว

– ทีมงานผู้ดูแลเว็บไซต์ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวภายใน 1 วัน หลังจากได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน

กรุณาทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการประชาสัมพันธ์และขั้นตอนในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ก่อนส่งข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

โทรภายใน 1706
ติดต่อ : คุณสุนทร ชูเส้นผม
และ คุณปิยนันท์ เสนะโห

อีเมลล์ info@pbru.ac.th
+