ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต

เลขประจำตัวบัณฑิต ชื่อ - นามสกุล ชื่อปริญญา
1 นายสหรัฐ สระทองลัน ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
10 นางสาวสมิดา อินทร์นิ่ม ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
100 นางสาวพัชรี เนียมเกิด ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1000 นางสาวภัทรนันท์ ศรีพนมวรรณ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1001 นายภัทรพล คงกระพันธ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1002 นางสาวภัทรวดี ประกายมุข ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1003 นางสาวภัทรสุฎา ศักดิ์ศรีจันทร์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1004 นายภาณุพงศ์ ลิ่มศิลา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1005 นายภาณุวัฒน์ สุนทร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1006 นางสาวภานุชนาฏ บุญซิอุ่ย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1007 นายภานุพงศ์ ขวัญเนตร์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1008 นายภานุพงศ์ เสถียรอรรถ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1009 นายภานุมาศ ร้อยแก้ว ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
101 นางสาวพิมพ์พิศา ศูนย์กลาง ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1010 นายภานุวัฒน์ สุวรรณเกตุ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1011 นางสาวภาวดี ภูหัดสวน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1012 นางสาวภาวิณี พูลเกษม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1013 นายภุชงค์ ปานพันธ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1014 นายภูมิรักษ์ สุกขี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1015 นายภูษิต กุลฑล ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1016 นางสาวมณฑิตา สุขขำ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1017 นางสาวมณฑิศา โพธิ์งาม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1018 นางสาวมณทิรา บัวหลวง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1019 นางสาวมณิภา ศรีสวัสดิ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
102 นางสาวเพชรรัตน์ จุลทะกอง ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1020 นางสาวมธุรดา หนูคง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1021 นางสาวมธุรส เสาวคนธ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1022 นายมนัส มารชัย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1023 นางสาวมนัสพร ทองเชื้อ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1024 นางสาวมลฤดี เถื่อนถนอม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1025 นางสาวมัญธุสา อารมย์ชื่น ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1026 นางสาวมัทนา รักษาราช ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1027 นางสาวมัลลิกา เสวียงชัย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1028 นางสาวมาริษา ม่วงงาม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1029 นางสาวมาริษา เย็นใจ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
103 นางสาวฟาติน สาแรหะ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1030 นางสาวมาริษา อิ่มชื่น ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1031 นางสาวมาลินี สกุลสม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1032 นางสาวมาวาลี แก่นคำ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1033 นายมาวิน ไข่มุกข์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1034 นางสาวมิรันตรี ศรีวรนารถ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1035 นางสาวมีนตรา บุญกอง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1036 นางสาวมุกดา เนียมศรี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1037 นางสาวมุจลินท์ รุ่งโรจน์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1038 นางสาวเมทินี เถื่อนพงษ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1039 นายเมธา สุขสิงห์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
104 นายภัทรนันท์ พาชื่น ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1040 นางสาวยอดขวัญ วาดวงศ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1041 นายยุทธภูมิ สิทธิศร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1042 นางสาวยุสมีดา ปะแต ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1043 นางสาวเยาวนิตย์ อรชร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1044 นายโยธิน แก้วเพชร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1045 นางสาวรติมา เห่งมี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1046 นางสาวรติรส พโยมรัตน์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1047 นางสาวรพีพรรณ บุญเกิด ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1048 นางสาวรพีพัชร สมสวย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1049 นางสาวรักษิณา วิเศษสังข์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
105 นางสาวภัทรวดี คำมะบาล ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1050 นางสาวรัชฎาพร สนิทดี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1051 นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีสุข ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1052 นางสาวรัชนก จำเริญรักษ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1053 นายรัฐธรรมนูญ อรุณไพร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1054 นายรัฐพล จอมเผือก ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1055 นางสาวรัตติกานต์ สองสี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1056 นางสาวรัตนากร กุลแก้ว ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1057 นางสาวรัตนาภรณ์ นาคสุข ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1058 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนาภรณ์ หลอดศิลป์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1059 นางสาวรัตนาวดี รัตนโสภา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
106 นางสาวภาวิกา แก้วล้ำ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1060 นางสาวรัตมณี หอมทอง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1061 นางสาวรัษฎากร นิ่มน้อม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1062 นางสาวรินทญา ลิคูณ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1063 นางสาวรินพร กำนิล ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1064 นางสาวรุ่งทิวา เทียมอุทัย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1065 นางสาวรุ่งนภา คมขำ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1066 นางสาวรุ่งนภา บัวพินธุ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1067 นางสาวรุ่งรัตน์ ตาละลักษณ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1068 นางสาวรุ้ง ขาวพุ่ม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1069 นางสาวเรวดี อินทร์น้อย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
107 นางสาวภาสิณี กันหา ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1070 นายเรวัติ วงศ์ขยาย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1071 นายเรืองโรจน์ เเสงประสาท ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1072 นายฤทธิเกียรติ ตุ่นจิตต์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1073 นางสาวลักษิกา ปลื้มไสยาสน์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1074 นางสาวลักษิกา พลับงาม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1075 นางสาวลัดดาวรรณ คงคาชัย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1076 นางสาวลินดา เยื้องกราย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1077 นางสาววชิรญาณ์ เมืองสมุทร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1078 นางสาววทันยา อินทจักร์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1079 นางสาววนิดา ช่างกลั่น ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
108 นางสาวมณีรัตน์ บุญมาวงษ์ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1080 นายวรพงษ์ มะเจี่ยว ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1081 นางสาววรรณวิศา รอดพันธ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1082 นางสาววรรณวิสาข์ ชะเอมน้อย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1083 นางสาววรรณิศา รำออ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1084 นางสาววรรษวรรณ หอมภู่ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1085 นายวรวุฒิ เพ็งบัวแก้ว ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1086 นางสาววรัญญา เกาะมุก ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1087 นายวรากร ศรีอุบล ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1088 นางสาววราพร คลังเมือง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1089 นางสาววราภรณ์ แสงเพ็ชร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
109 นางสาวมัลลิกา พลายเปี่ยม ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1090 นางสาววริษฐา วรรลา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1091 นายวสิษฐ์พล กระทง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1092 นายวสุรัตน์ เนียมเงิน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1093 นายวัชรพงษ์ รสจันทร์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1094 นายวัชรพล แสนณรงค์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1095 นายวัชรพล อยู่ยง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1096 นายวัชรวิทย์ ซำคง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1097 นางสาววัชราภรณ์ ขำทวี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1098 นางสาววัชราภรณ์ พิริยะศุภกิจ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1099 นายวัชเรนทร์ สุขเมือง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
11 นางสาวสูรายดาร์ มะสมัน ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
110 นางสาวมุทิตา ล่ำสัน ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1100 นายวัฒนพล สุดกระเเสร์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1101 นางสาววันทนีย์ งามคง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1102 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันวิสา ปานแก้ว ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1103 นางสาววัลคุ์วดี สวนสวรรค์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1104 นายวัลลภ ผ่านคุ้ม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1105 นางสาววาสนา กล้าหาญ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1106 นางสาววาสนา ทองชั่ง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1107 นางสาววาสนา สุขสงวน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1108 นายวิชยุตม์ วัฒนเวสกร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1109 นางสาววิชุดา ตองอ่อน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
111 นางสาวมูรนี กะดะแซ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1110 นางสาววิชุทา พุฒเทศ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1111 ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส พึ่งทับ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1112 นางสาววินิทรา พ่วงพรม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1113 นางสาววิภาภรณ์ โกยม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1114 นางสาววิมลวรรณ เกตุทอง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1115 นางสาววิมลศิริ แก้วลอดหล้า ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1116 นายวิริยะ เเซ่เจา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1117 นายวิสัยทัศน์ ถิระศิลป์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1118 นางสาววิสา ย้อยสุวรรณ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1119 นายวิเชียร อ้นเปี่ยม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
112 นายมูฮัมมัดอิลฟัน สือแม ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1120 นางสาววิไลลักษณ์ เชื้อแถว ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1121 นางสาววิไลลักษณ์ ศิลปเสวตร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1122 นายวีระวัฒน์ ดวงใหญ่ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1123 นางสาวเวธนี พิสวาส ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1124 นางสาวศรัณยา กุศล ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1125 นายศรัณยู สัมมาชีพ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1126 นายศรายุทธ เสือน้อย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1127 นายศราวุฒิ สุขครุฑ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1128 นางสาวศริญญา แสงสุวรรณ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1129 นางสาวศรีอุบล บุญกอง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
113 นายมูฮำหมัด ละแลแม ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1130 นางสาวศศิธร ชูกลิ่น ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1131 นางสาวศศิธร รอดสวัสดิ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1132 นางสาวศศิวรรณ ประมงค์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1133 นายศักดา โสมทนงค์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1134 นายศักดิ์สิทธิ์ ตาลวงค์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1135 นางสาวศันสนีย์ เขื่อนศิริ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1136 นายศิรวิชญ์ สุวรรณประทีป ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1137 นายศิริณัฐกุล พันเชื้อ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1138 นางสาวศิริธร นายางเจริญ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1139 นางสาวศิรินทรา สีลารัย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
114 นางสาวรักชนก ฤกษ์พิจิตร ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1140 นางสาวศิรินภา ชูเนียม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1141 นางสาวศิรินภา นำเครือ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1142 นางสาวศิริประภา เรืองประดิษฐ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1143 นางสาวศิริพร ธรรมวงศา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1144 นางสาวศิริพร ประยูรยวง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1145 นางสาวศิริพร เหล่าสุข ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1146 นางสาวศิริภรณ์ แบนเพชร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1147 นางสาวศิริลักษณ์ ถมนิล ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1148 นางสาวศิริลักษณ์ ลำทะเเย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1149 นางสาวศิริลักษณ์ สีพูล ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
115 นางสาวรัยมี วาเฮ็ง ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1150 นางสาวศิริวรรณ ศรีทอง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1151 นางสาวศิริวรรณ เอกฉาย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1152 นางสาวศิริวิมล ดำขำ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1153 นางสาวศิโรรัตน์ เกิดด้วง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1154 นางสาวศุจินันท์ ขำสวัสดิ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1155 นายศุภกร แก้วนาโพธิ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1156 นายศุภฤกษ์ แป้นเหลือ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1157 นางสาวศุภลักษณ์ อ่ำมา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1158 นายศุภวิชญ์ เดชรักษา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1159 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุรีรัตน์ เอี้ยงจีน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
116 นางสาวรีซูวานีย์ สะอะ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1160 นางสาวโศรญา มณฑา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1161 นางสาวโศรดา หนูแก้ว ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1162 นางสาวสกาวเดือน บุญเหลือ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1163 นางสาวสกุลกาญจน์ กลิ่นรุ่ง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1164 นางสาวสกุลรัตน์ คิดอยู่ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1165 นายสมบูรณ์ ยางสูง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1166 นายสมรักษ์ รื่นระเริงศักดิ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1167 นางสาวสมิตา ช้างเจิม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1168 นายสรชา ทองจำปา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1169 นางสาวสรัลชนา สบายใจ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
117 นางสาวรุ่งกานต์ ไชยสิทธิ์ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1170 นายสรายุทธ ภักดีตะเล็บ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1171 นายสราวุฒิ ชุมคุ่ย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1172 นางสาวสริตา สายสุข ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1173 นางสาวสลักจิตร์ ช่วยสงเคราะห์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1174 นางสาวสลินลดา เวียงมา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1175 นางสาวสลิลทิพย์ ไกรศิริ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1176 นายสหรัฐ คำแหงพล ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1177 นายสหรัฐ ลีลาจิตต์เจริญ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1178 นายสหรัถ ชูประวัติ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1179 นายสหัชชัย ฉุยฉาย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
118 นางสาววงศ์ตะวัน กุยทวีจร ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1180 นายสามารถ บุตรรัตน์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1181 นางสาวสายรุ้ง หมอนทอง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1182 นางสาวสายสัมพันธ์ คงทน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1183 นายสารัช ปัตยุรักษ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1184 นางสาวสินีนุช สุขวิสุทธิ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1185 นางสาวสิยากร น้อยพงษ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1186 นายสิรวิชญ์ วิเศษ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1187 นางสาวสิราวรรณ แคใหญ่ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1188 นางสาวสิริพร บัวทอง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1189 นางสาวสิริยากร น้อยมี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
119 นางสาววรชา แก้วดำ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1190 นางสาวสิริยากร โนนชัย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1191 นางสาวสิริลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1192 นางสาวสิรีกัญญา ตุ้มทอง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1193 นายสิวรุจ ศักดาธรรมนาถ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1194 นายสุกฤษฎิ์ ยอดสวัสดิ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1195 นางสาวสุกัญญา จักรฉิม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1196 นางสาวสุกัญญา สง่าแก้ว ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1197 นายสุขสรรค์ แก้วระย้า ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1198 นางสาวสุจริยา สอนบุญ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1199 นางสาวสุจิตรา นิลขันธ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
12 นายธวัชชัย ผิวเหลือง ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
120 นายวันเฉลิม ตาติจันทร์ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1200 นางสาวสุชาดา พันธ์วัตร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1201 นางสาวสุชาวดี พุ่มศรี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1202 นางสาวสุชาวลี จันทร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1203 นางสาวสุดปราณี กลิ่นเฉย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1204 นางสาวสุดาทิพย์ สุพฤทธิ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1205 นางสาวสุทธิดา สารศิริ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1206 นางสาวสุทธิดา สุนทรหงษ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1207 นางสาวสุทธิตา หนิมสุข ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1208 นายสุทธิพงษ์ สายหยุด ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1209 นางสาวสุทัศสา เครือนพคุณ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
121 นางสาววิลาสินี บุญทัน ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1210 นางสาวสุธาทิพย์ ชานนท์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1211 นางสาวสุธาสินี อ่วมพ่วง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1212 นางสาวสุธิดา บุญอยู่ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1213 นางสาวสุธีธิดา จันทรโชติ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1214 นายสุธีร์ ผ่องดี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1215 นายสุนทร ทารักษ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1216 นางสาวสุนิสา สินประเสริฐ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1217 นางสาวสุนิสา อินทนู ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1218 นางสาวสุพนิต แทนกลาง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1219 นางสาวสุพรรษา ภูมิดี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
122 นางสาววิไลวรรณ พิมพ์ลี ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1220 นางสาวสุพัตตรา ประทีปพิชัย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1221 นางสาวสุพัตรา เสืองาม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1222 นางสาวสุพิชชา พูนเพิ่ม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1223 นางสาวสุภัชรีย์ คุ้มเมือง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1224 นางสาวสุภาพร แดงจีน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1225 นางสาวสุภาพร ห้วยหงษ์ทอง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1226 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีร่องหอย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1227 นางสาวสุภารัตน์ สินทวี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1228 นางสาวสุภาวดี แซ่เอีย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1229 นางสาวสุมิตรา สุขขำ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
123 นายศรศักดิ์ จิตละมุน ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1230 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีอร่าม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1231 นางสาวสุวนันท์ จันทรบุตรี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1232 นางสาวสุวภัทร นาเมืองรักษ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1233 นางสาวสุวรรณา ศรีเพ็ชร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1234 นางสาวสุวารี เกตุกระจ่าง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1235 นางสาวสุวิมล ถมยา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1236 นางสาวสโรชา คชายุทธ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1237 นางสาวสโรชา อินทราพงษ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1238 นางสาวเสาวณีย์ วิเศษสิงห์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1239 นางสาวเสาวณีย์ ศรีอุบล ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
124 นางสาวศศิประภา โกบรัมย์ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1240 นางสาวเสาวนีย์ จุมพล ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1241 นางสาวเสาวนีย์ เอี่ยมสำอางค์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1242 นางสาวเสาวภา บุญสู ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1243 นางสาวเสาวลักษณ์ เกลี้ยงกลม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1244 นางสาวเสาวลักษณ์ ตาละลักษมณ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1245 นางสาวเสาวลักษณ์ มังกรศักดิ์สิทธิ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1246 นางสาวเสาวลี อุดมรัตน์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1247 นางสาวโสพิศ ผาค้อ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1248 นางสาวหงษ์ฟ้า เพลินจิตต์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1249 นางสาวหยดเทียน เล็กน้อย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
125 นางสาวศิขรินทร์ จำรักษา ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1250 นางสาวหฤทัย เลี้ยงง่าย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1251 นายหัตถกร แก้วเนตร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1252 นางสาวเหมสุดา ไชยวุฒิ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1253 นางสาวเหมือนขวัญ จิ๋วใย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1254 นางสาวเหมือนฝัน ปานสมุทร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1255 นางสาวอดิวรรณ สรรเสริญ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1256 นายอดิศักดิ์ โนนทิง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1257 นางสาวอทิตยา เอี่ยมสอาด ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1258 นางสาวอทิติยา กล่ำทอง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1259 นางสาวอนงค์นาถ เปลี่ยนสี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
126 นางสาวศิริลักษณ์ ภักดี ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1260 นางสาวอนงนุช หุ่นงาม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1261 นางสาวอนงนุช อินทมุณี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1262 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนัญญา มูนมงคล ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1263 นางสาวอนัญพร วันดี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1264 นางสาวอนิษา รัญจุล ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1265 นายอนุชิต รักสม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1266 นางสาวอนุธิดา ทองดี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1267 นางสาวอนุธิดา อุวอง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1268 นายอนุวัต ทองจันทร์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1269 นางสาวอภิชญา หล่อทอง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
127 นางสาวศิริวรรณ วิถี ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1270 นางสาวอภิรดี จันดาดี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1271 นายอภิรักษ์ พงษ์เถื่อน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1272 นายอภิวัฒน์ ก้านทอง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1273 นายอภิวิชญ์ วิจิตรวรพงศ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1274 สิบตำรวจตรีอภิสิทธิ์ สดใส ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1275 นางสาวอมรรัตน์ โมรานอก ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1276 นางสาวอรณิชา ธรรมเนียมไทย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1277 นางสาวอรณี คำวิแสง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1278 นางสาวอรนลิน ด่อนศรี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1279 นางสาวอรนุช สว่างลาภ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
128 นางสาวสานียะห์ เปาะโน ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1280 นางสาวอรนุช สิงห์พรม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1281 นางสาวอรพรรณ คะเชนทร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1282 นางสาวอรยา กิจประมงค์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1283 นางสาวอรยา อักษรทอง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1284 นายอรรถพร ทองล่อง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1285 นางสาวอรวรรณ ปักษา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1286 นางสาวอรวรา ทิพย์พรวงษ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1287 นางสาวอรวี นิแว ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1288 นางสาวอรอนงค์ จินดามณี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1289 นางสาวอรอนงค์ สังข์ศิลป์ชัย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
129 นางสาวสารยา พรมโคตร ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1290 นางสาวอริสรา แสนรักษา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1291 นางสาวอริสา อุ่นใจเพื่อน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1292 นายอรุณชัย จาดศรี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1293 นางสาวอรุณรัตน์ เพ็งพิน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1294 นายอรุณโรจน์ ยงยืน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1295 นายอลงกต คล่องแคล่ว ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1296 นายอสิทร นกขุนทอง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1297 นางสาวอังคนา สินเสริฐ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1298 นางสาวอัจฉรา สายพัด ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1299 นางสาวอัจฉราพรรณ ยวงพานิช ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
13 นางสาวฟิรดาวน์ สาและ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
130 นางสาวสุขจฤณีร์ พิงไธสง ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1300 นางสาวอัญญารัตน์ เข็มกลัด ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1301 นางสาวอัญมณี ชูศรี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1302 นายอัพรอน อาลี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1303 นายอาทิตย์ มะลิวงษ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1304 นางสาวอาฟียะห์ บุญเทียม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1305 นางสาวอาภาพร ไชยมนตรี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1306 นางสาวอาภาพร นิลเขียว ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1307 นางสาวอารีญา ลบโลกา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1308 นางสาวอารียา ทวีวัฒน์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1309 นางสาวอารียา บุญช่วย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
131 นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์วิพุทธ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1310 นางสาวอารีรัตน์ ชูชื่น ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1311 นางสาวอารีรัตน์ ศรีชัยชนะ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1312 นายอำนาจ วงค์ประเสริฐ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1313 นายอำพล โยติภัย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1314 นางสาวอิงธิอร ฤกษ์งาม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1315 นายอิทธิ ธนานุพันธ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1316 นายอิทธิกร สวัสดี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1317 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอินทิรา ทนหมัด ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1318 นางสาวอินทุอร จันทนะ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1319 นางสาวอินธุอร จำเนียรสุข ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
132 นางสาวสุทธินี นุชศิริ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1320 นายอิศรา พูลสวัสดิ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1321 นางสาวอิสรา ศรีวิลัย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1322 นางสาวอุมาพร ธนะพนิชศิลป์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1323 นางสาวอุมาพร เมืองทิพย์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1324 นางสาวอุมาภรณ์ นิลเถื่อน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1325 นางสาวอุไรรัตน์ ชุ่มเชื้อ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1326 นายเอกชัย พึ่งเเย้ม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1327 นายเอกรินทร์ ราชพลแสน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1328 นางสาวเอมอร อวยชัย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1329 นางสาวเอื้องทิวา อุ่นชัย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
133 นายสุรสีห์ ซุยเซ็งซะ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1330 นางสาวไอรดา กรรณรัมย์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
1331 นายอรรถพล เจริญทรัพย์ ปริญญาบัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1332 นางสาวพรพิมล ปานแดง ปริญญาบัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1333 นางสาวศิรินันท์ มศรีภูมิ ปริญญาบัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1334 นางสาวจิราภรณ์ ภู่ห้อย ปริญญาบัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1335 สิบเอกภัทรกฤต ยิ้มใหญ่ ปริญญาบัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1336 นางสาววันวิสาข์ สวนแก้ว ปริญญาบัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1337 จ่าอากาศเอกวิกรม เหมพิทักษ์ ปริญญาบัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1338 นางสาวสุพัตรา ดาวกระจาย ปริญญาบัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1339 นางสาวชุติมา เฉิดไธสง ปริญญาบัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
134 นางสาวโสรญา ศรีค้อ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1340 นางสาวปรียา พราหมณ์เล็ก ปริญญาบัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1341 นางสาวนิลมณี มีถาวร ปริญญาบัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1342 นางสาวปิยะธิดา เอี่ยมเพชร ปริญญาบัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1343 นางสาวกนกพร ดีรักษา ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1344 นางสาวกนกพร เหงี่ยมสง่า ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1345 นางสาวกนกวรรณ เกตุเมือง ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1346 นางสาวกนกวรรณ คงจินดา ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1347 นางสาวกนกวรรณ ตาลลักษณ์ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1348 นางสาวกมลชนก สร้อยสน ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1349 นางสาวกมลพร เทียรเตี้ย ปริญญาบัญชีบัณฑิต
135 นางสาวอนัญญา ยงรัมย์ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1350 นางสาวกรกนก พันธ์บัว ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1351 นางสาวกฤติพร หนูพราย ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1352 นางสาวกฤติยา พรหมเดช ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1353 นางสาวกัญจนา จันทร์สง่า ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1354 นางสาวกาญจนสุดา นวมงาม ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1355 นางสาวกาญจนา มิลินทางกูล ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1356 นางสาวจริญา จันทร์มาก ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1357 นางสาวจริยา พันธุ์บัว ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1358 นางสาวจันจิรา บุญปัญญา ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1359 นางสาวจิณห์วรา ศรีจันทร์ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
136 นางสาวอภิรัญญา ทองยิ้ม ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1360 นางสาวจินตนา สุขเพ็ง ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1361 นางสาวจิราพร ฉิมพาลี ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1362 นางสาวจิราพัชร สร้อยสำอางค์ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1363 นางสาวจุรีรัตน์ โพธิ์ศิริ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1364 นางสาวจุลัยรัตน์ พวงหิรัญ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1365 นางสาวเจนจิรา ฤทธิ์บัว ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1366 นางสาวเจนจิรา วัจโรจน์กัญญา ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1367 นางสาวชนนิกานต์ เสียงสนั่น ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1368 นางสาวชนารัตน์ สร้อยกล่ำ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1369 นางสาวชมพูนุท ทรศัพท์ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
137 นางสาวอมลวรรณ ทองเจริญ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1370 นางสาวชลดา มูลมงคล ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1371 นางสาวชลธิชา สายเอก ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1372 นางสาวชลลดา จุยกระจาย ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1373 นางสาวชาลินี ฉ่ำทรัพย์ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1374 นางสาวชุลีกร ชูชื่น ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1375 นางสาวชุลีพร รอดสวัสดิ์ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1376 นางสาวชุลีพร หริ่งระรี่ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1377 นางสาวชไมพร เคหา ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1378 นางสาวโชติกา ผ่องใส ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1379 นางสาวซีเฮ้ย กัน ปริญญาบัญชีบัณฑิต
138 นางสาวอรวดี หน่อแก้ว ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1380 นางสาวฐิติมา ทองปล้อง ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1381 นางสาวณัฐกมล ทูลยอดพันธ์ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1382 นางสาวณัฐชญา ปลั่งศรี ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1383 นางสาวณัฐณิชา ทรัพย์ประสงค์ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1384 นางสาวณัฐนิชา เรืองศิลป์ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1385 นางสาวณัฐยา พาประจง ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1386 นายณัฐวุฒิ ชูกลิ่น ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1387 นางสาวณัฐิดา พุ่มไสว ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1388 นางสาวณิชากานต์ อินทรสุวรรณ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1389 นางสาวทิดาภา อยู่สนาน ปริญญาบัญชีบัณฑิต
139 นางสาวอรุโณทัย เสนาภักดิ์ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1390 นายธณากร เบญจมาศ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1391 นางสาวธนภรณ์ บัลลังก์โพธิ์ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1392 นางสาวธนวรรณ ปิ่นคง ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1393 นางสาวธนัญญา พิมานแมน ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1394 นางสาวธมน จันทร์แจ่มหล้า ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1395 นางสาวธันยพร บุญเลิศ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1396 นางสาวธารรัตน์ แผ้วลุ่มแฝก ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1397 นางสาวธีรารัตน์ นิ่มนุช ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1398 นางสาวนภสร เมฆา ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1399 นางสาวนริศรา ลาวเวียง ปริญญาบัญชีบัณฑิต
14 นางสาวพิมสุดา วงเสนา ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
140 นายอัครพล มะณีศรี ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1400 นางสาวนฤมล คล้ายพงษ์ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1401 นางสาวนฤมล อ่วมเนตร ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1402 นางสาวนลินนิภา สะสม ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1403 นางสาวนวพร ตันเศวฉัตร ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1404 นางสาวนัดดา สร้อยกล่ำ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1405 นางสาวนันท์นภัส อินทรีย์นันทน์ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1406 นายนิธิ สงวนสิน ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1407 นางสาวนิศาชล ภมรสูตร ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1408 นางสาวนิศาชล หวังกา ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1409 นางสาวนิศารัตน์ เนียมศรี ปริญญาบัญชีบัณฑิต
141 นางสาวอัฟนาน ยูโซะ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1410 นางสาวนิศารัตน์ ภมรสูตร ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1411 นางสาวนิสรา บัวจันทร์ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1412 นางสาวนุชจรี นิลดี ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1413 นางสาวนุชนารถ นิลห้อย ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1414 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุณยาพร เหลือกล้า ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1415 นางสาวเบญจวรรณ เขตวิชชา ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1416 นางสาวปฏิมากร จันทร์นิล ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1417 นางสาวปทุมมาส ร้อยแก้ว ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1418 นางสาวปรรณพัชร์ กลั่นประเสริฐ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1419 สิบเอกประดิพัทธ์ เพชรพูลมา ปริญญาบัญชีบัณฑิต
142 นางสาวอาทิติยา กงแก้ว ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1420 นางสาวประภาศรี ละอองศรี ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1421 นางสาวปรางทิพย์ แท่นทอง ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1422 นางสาวปริณธร จรรยางาม ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1423 นางสาวปริศนา ห่อฉิมพลี ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1424 นายปรีชา คงศรี ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1425 นางสาวปรียาภรณ์ ปรีชนิด ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1426 นางสาวปวีณา เชื้อปรางค์ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1427 นางสาวปวีณา ศรีทอง ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1428 นางสาวปาริฉัตร นาคนคร ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1429 นางสาวปิยะฉัตร พัฒนวงศ์ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
143 นางสาวอานีตา สาและ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1430 นางสาวปิยะมาศ ไทรงาม ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1431 นางสาวปุญญิศา พริ้งจำรัส ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1432 นางสาวปุณยนุช เสียงล้ำ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1433 นางพจนา ช่องลมกรด ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1434 นางสาวพรชนก กระฐินทอง ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1435 นางสาวพรชนก ภู่พราหมณ์ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1436 นางสาวพรนภัส เพชรมณี ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1437 นางสาวพรพิมล จันทร์มิตร ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1438 นางสาวพรพิมล พุมนวล ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1439 นางสาวพัชรพร ถนอมนุช ปริญญาบัญชีบัณฑิต
144 นางสาวอารียา ผากงคำ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1440 นางสาวพิชญา ธิมากุล ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1441 นางสาวพิณนภา แก้วพ่วง ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1442 นางสาวพิมพกานต์ นพคุณ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1443 นางสาวพิมพ์ชนก หารรักษา ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1444 นางสาวพิมลนาฏ แก้วผึ้ง ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1445 นางสาวแพรพลอย ทองจีน ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1446 นางสาวภัทรานิษฐ์ คงสุด ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1447 นางสาวภัทราภรณ์ วงศ์น้อย ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1448 นางสาวมณีวรรณ พันธุยา ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1449 นางสาวมนิสา หอมหวล ปริญญาบัญชีบัณฑิต
145 นางสาวอุมาภรณ์ บุรณสุวรรณ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1450 นางสาวมาซีเตาะห์ แดงชาติ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1451 นางสาวมาริษา ภุมรินทร์ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1452 นางสาวยาซิมิล จารีย์ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1453 นางสาวยุวดี พูนสุข ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1454 นางสาวระวิวรรณ กิจเดช ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1455 นางสาวรักษิกา จอมเผือก ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1456 นางสาวรัตนาภรณ์ สิงห์เล็ก ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1457 นางสาวรุ่งทิวา ประสงค์สุข ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1458 นางละออง พงษ์นาค ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1459 นางสาวลักษณา เกิดเพชร ปริญญาบัญชีบัณฑิต
146 นางสาวอโณทัย ไชยหาญ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1460 นายวงศธร เทียมศรี ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1461 นายวงษธร ด้วงฝั่งเหนือ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1462 นางสาววนิชยา สิริธรรมานุวงศ์ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1463 นางสาววรัญญา ชาวงศ์ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1464 นายวัชรพล เหมะ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1465 นางสาววันวิสา สมศรี ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1466 นางสาววาสนา ตระกูลเรืองรุ่ง ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1467 นางสาววิชุณี รุ่งวัชชะ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1468 นางสาววิยะดา สุกสี ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1469 นางสาววิรัลยา มิตรดี ปริญญาบัญชีบัณฑิต
147 นางสาวสุนิดา สวัสดี ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1470 นางสาววิลาวัลย์ คีรีวรรณ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1471 นางสาววิไลวรรณ ชูชื่น ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1472 นายวุฒิชัย ติ่งลิน ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1473 นางสาวศรัณยา สร้อยทอง ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1474 นางสาวศศิธร ทวีสุข ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1475 นางสาวศศิธร น้อยพิทักษ์ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1476 นางสาวศศิธร รังศิลป์ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1477 นางสาวศศิธร สิงห์ทอง ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1478 นางสาวศิริพร มะลิแย้ม ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1479 นางสาวศิริลักษณ์ คงเกิด ปริญญาบัญชีบัณฑิต
148 นางสาวซากียะห์ กามาสะ ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1480 นางสาวสราณี จอกถม ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1481 นางสาวสรีรัตน์ โภชนะสมบัติ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1482 นางสาวสิรินทรา ศรีชัยนาท ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1483 นางสาวสิรินยา พันธ์พลับ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1484 นางสาวสิริลักษณ์ นุ่มเฉย ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1485 นางสาวสิรีธร สุวัฒน์ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1486 นางสาวสุคนธา ม่วงไหมทอง ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1487 นางสาวสุดารัตน์ กลิ่นจันทร์ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1488 นางสาวสุธาทิพย์ กระหลับนาค ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1489 นางสาวสุภัสสรา แพรสิน ปริญญาบัญชีบัณฑิต
149 นางสาวกมลชนก ลาภทวี ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1490 นางสาวสุภาภรณ์ แสงอาทิตย์ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1491 นางสาวสุมินตรา เข็มกลัด ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1492 นางสาวสโรชา เกตุทอง ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1493 นางสาวสโรชา ช้างยนต์ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1494 นางสาวเสาวรัตน์ เต็มทวี ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1495 นางสาวโสรยา ลังพี ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1496 นางสาวอทิตยา พูลเพิ่ม ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1497 นางสาวอนันดา บุญส่ง ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1498 นางสาวอมิตา ยั่งยืน ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1499 นางสาวอรจิรา เสือทอง ปริญญาบัญชีบัณฑิต
15 นางสาวอรจิรา ปัตเมฆ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
150 นางสาวนูรอีมาน สะหัดอีตำ ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1500 นางสาวอรทัย บุญเปี่ยม ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1501 นางสาวอรปรียา รุ่งเรือง ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1502 นางสาวอรวรา ดีสะอาด ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1503 สิบตรีหญิงอริสรา ทองสุข ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1504 นางสาวอรุณลิน แดนจันทึก ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1505 นายอัณณพ เอี่ยมโอภาส ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1506 นางสาวอัมมราวดี จันทร์ปลูก ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1507 นางสาวอัยรญา สุขเสดาะ ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1508 นางสาวอารีรัตน์ ทองปล้อง ปริญญาบัญชีบัณฑิต
1509 นางสาวอารีรัตน์ สว่างรุ่ง ปริญญาบัญชีบัณฑิต
151 นางสาวกรกนก มหาพันธ์ ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1510 นางสาวพิมอักษร ศรีสำอางค์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1511 นางสาวลักษิกา อินทร์เถื่อน ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1512 นายโชติวัฒน์ แสงโสม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1513 นางสาวฐิติมา เสือเหลือง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1514 นางสาวทัศนวรรณ แดงวิลัย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1515 นายศักดิ์นเรนทร์ อยู่สมบูรณ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1516 นางสาวเบญจวรรณ บัวผิว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1517 นางสาวขนิษฐา โสวจันทร ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1518 นางสาวทิวารัตน์ บุญเสริม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1519 นางสาวมณทิพย์ นุ่นเศษ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
152 นางสาวกัสตีนา ยูนุ ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1520 นางสาวสุชาริณี ภิรมย์คำ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1521 นางสาวกนกพร พรามห์สังข์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1522 นางสาวกนกวรรณ ชมบัณทิตย์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1523 นางสาวกนกวรรณ นาครักษา ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1524 นางสาวกรนันท์ สุขสวัสดิ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1525 นายกฤษณะ แย้มเภา ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1526 นายกฤษณ์ เกตุแก้ว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1527 นางสาวกัญญาณัฐ เผือกผุด ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1528 นางสาวกัญญาณัฐ สายชล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1529 นางสาวกัญญาณี แสนสีสุข ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
153 นางสาวการ์นนิชา ธำรงศีลธรรม ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1530 นางสาวกัญญาวีร์ วงษาสูง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1531 นางสาวกัลย์สุดา แจ้งเรือง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1532 นายกิตติพงษ์ อยู่ยืด ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1533 นายกิตติพัฒน์ จันทร์คำ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1534 นายเกริกพล สุวรรณกรกุล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1535 นางสาวเกวรินทร์ รวดเร็ว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1536 นางสาวเกศสุดา บุญมาก ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1537 นางสาวเกษศิรินทร์ เทียรทอง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1538 นายโกวิท ไม้แก้ว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1539 นางสาวขนิษฐา ชูชื่น ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
154 นางสาวขวัญใจ จารัตน์ ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1540 นางสาวขนิษฐา พูนนุช ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1541 นางสาวเข็มอักษร พรมศักดิ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1542 นางสาวจนิสตา อาสารณะ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1543 นางสาวจริทธาภา เครื่องทิพย์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1544 นางสาวจันทรา วรรณกาล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1545 นางสาวจันทร์จิรา แฉ่งฉายา ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1546 นางสาวจันทิพา หมายดี ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1547 นางสาวจารุวรรณ จันทวงค์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1548 นางสาวจิรภิญญา ศรีทอง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1549 นายจิระพงศ์ เชือนเชื้อ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
155 นางสาวจรินทร์ทิพย์ โตใหญ่ดี ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1550 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพัชร สว่างเมฆ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1551 นางสาวจิราภา ขันเงิน ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1552 นางสาวจีรา แดงเสียงดัง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1553 นางสาวจุรีรัตน์ ศรีเมฆ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1554 นางสาวเจนจิรา ชอบธรรมดี ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1555 นางสาวเจนจิรา ผึ่งผาย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1556 นางสาวเจนจิรา หอมหวาน ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1557 นายเจษฎากร สังข์กะสิน ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1558 นางสาวชญากานฑ์ เชิดโฉม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1559 นางสาวชญานิษฐ์ นิลแดง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
156 นางสาวจันทมณี ทิศกระโทก ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1560 นางสาวชนมน เรืองอร่าม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1561 นางสาวชนัญญา ยิ้มน้อย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1562 นางสาวชนาพร บุญประเสริฐ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1563 นางสาวชนาพร ศรีขำ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1564 นางสาวชนาภา บุญมาก ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1565 นางสาวชนิกานต์ เหลืองอร่าม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1566 นายชนินทร์ มาลัย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1567 นายชยุตม์ โหจันทร์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1568 นายชลทิศ คำวงษ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1569 นางสาวชลธิชา ใยบัว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
157 นางจันทร์ทิพย์ พลาบดีวัฒน ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1570 นางสาวชลิตา เจียมสกุล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1571 นางสาวชิดชนก ชาตรี ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1572 นายชูชาติ เดชธิฆัมพร ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1573 นางสาวซันนา ศรีมาลา ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1574 นางสาวญาณิศา ทองพึ่งทรัพย์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1575 นางสาวฐานิศร คงคาช่วย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1576 นางสาวฐิตาภรณ์ สังข์ศิริ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1577 นางสาวฐิติมา มหารักษ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1578 นายณพลชัย เกิดพุ่ม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1579 นายณภัส ดีสมุทร์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
158 นางสาวจิราวรรณ ชูชาติ ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1580 นายณรงค์วิท แก้วน้อย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1581 นางสาวณัฏฐนันท์ สุทธิธรรมนุกูล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1582 นางสาวณัฏฐา ศรีปัญจางค์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1583 นางสาวณัฐกานต์ บำเพ็ญผล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1584 นายณัฐชนน ขันติวงศากุล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1585 นางสาวณัฐฐิญา สุขภิญโญ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1586 นางสาวณัฐณิชา เอมโอฐ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1587 นางสาวณัฐตชา อ่อนนวล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1588 นายณัฐพล เนียมน้อย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1589 นางสาวณัฐมน แสงจันทร์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
159 นางจีระภา นิลราย ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1590 นางสาวณัฐวดี ชัยคง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1591 นางสาวณัฐวรรณ แก้วมงคล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1592 นางสาวณัฐวรรณ ซื่อสุทธิ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1593 นางสาวณัฐวรรณ เรืองรัตนวัฒน์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1594 นายณัฐสิทธิ์ คนเชี่ยว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1595 นางสาวณิชาภัทร เปียยะบุตร ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1596 นางสาวณิชาภัทร อยู่เย็น ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1597 นายดนุสรณ์ งามแฉ่ง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1598 นางสาวดรุณี พันธเสน ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1599 นางสาวดลลดา ศรีวงษา ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
16 นางสาวกุลภัสสร เอกสุข ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
160 นางสาวชุติกาญจน์ รัตนหิรัญ ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1600 นางสาวดวงกมล พุทธานุ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1601 นายต้นตระการ แดงประดับ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1602 นายทรงวุฒิ เหล่าตึก ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1603 นางสาวทรรศนีย์ แก้วแหวน ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1604 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิชา ยอดทอง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1605 นายธนกร เรืองแสงอร่าม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1606 นายธนกฤต เกตุแก้ว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1607 นายธนกฤต แท่นนาค ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1608 นายธนพนท์ ชูพัฒน์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1609 นางสาวธนัชชา แซ่อึ้ง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
161 นางสาวโชติกา ว่องไว ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1610 นางสาวธมนวรรณ เพชรานนท์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1611 นางสาวธมลวรรณ ทองเขียว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1612 นายธวัชชัย หอมหวล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1613 นางสาวธัญชนก กิจโฉ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1614 นางสาวธัญญารัตน์ ศิริทรัพย์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1615 นางสาวธัญพร ธีระกุล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1616 นางสาวธิดาพร แดงขาว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1617 นางสาวธิตติญา ประทุมวงษ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1618 นายธีรชัย ชมสาคร ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1619 นางสาวนฐินันท์ ช่วยเต็ม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
162 นางสาวซลิตา อินทร์บุญญา ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1620 นางสาวนดาลัย พนาคงคา ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1621 นายนพคุณ บุญเพ็ญ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1622 นายนพดล แสงรัตน์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1623 นางสาวนพรัตน์ เกตุแก้ว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1624 นางสาวนพวรรณ ศรีไสว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1625 นางสาวนพเก้า เพศย์นิกร ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1626 นายนฤสรณ์ จันทร์เอี่ยม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1627 นางสาวนลินา เทียมเเก้ว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1628 นางสาวนัฐริกา จัตตุพรพงษ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1629 นางสาวนาฎอนงค์ บุตรพุ่ม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
163 นางสาวซูไรดา บือราเฮง ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1630 นางสาวนารีรัตน์ ทาสม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1631 นางสาวนิชาภา สุขศรี ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1632 นางสาวนีออน ตุ้มเงิน ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1633 นางสาวนุชนาถ กลิ่นสุวรรณ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1634 นางสาวน้ำฝน เรืองหยอย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1635 นางสาวน้ำฝน สัตย์จริง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1636 นางสาวเนตรนภา ยวงผึ้ง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1637 นางสาวบุญญกาญจน์ วงษาไชย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1638 นางสาวบุญฑริกา ติมเติมบุญ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1639 นางสาวบุญฑรีก์ เฉียบแหลม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
164 นางสาวซูไรดา อาแว ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1640 นางสาวบุญพา พืชพันธ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1641 นางสาวบุณยนุช บุญเลิศ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1642 นางสาวบุณยวีร์ มาลัยเลิศ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1643 นางสาวบุณยานุช บุญรอด ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1644 นางสาวบุณยานุช พันธุ์เกตุ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1645 นางสาวเบญจวรรณ ด้วงสี ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1646 นางสาวใบเฟิร์น ช่องงาม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1647 นายปฏิภัทร์ จีบเจือ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1648 นางสาวปณัฐดา ปิ่นแก้ว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1649 นางสาวปนัดดา งามขำ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
165 นางสาวฐิติมา ยอดแก้ว ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1650 นางสาวปนัดดา แช่มช้อย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1651 นางสาวปนัสญา อรุณรัตน์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1652 นายประชา มณีตัน ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1653 นางสาวประภารัตน์ โพธิ์ทอง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1654 นางสาวประภาสิริ สุขะวรรณะ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1655 นางสาวประยอม สุพันธะ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1656 นางสาวปริชยา ยุงรัมย์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1657 นางสาวปรีดาภรณ์ พิมกำเหนิด ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1658 นางสาวปวรรณรัตน์ บุตรแม่กลอง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1659 นางสาวปัญชิกา เที่ยงธรรม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
166 นางณภัทรศวรรญล์ พฤษการัณย์ ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1660 นางสาวปิยดา วัดนครใหญ่ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1661 นางสาวปิ่นปัก พิณกุล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1662 นางสาวปุณยวีร์ แก่นกลาง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1663 นางสาวเปมิกา ทองขนาน ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1664 นายพงศธร พวงจันทร์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1665 นายพงศ์ปณต ราชลักษณ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1666 นางสาวพรกมล เครือวัล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1667 นางสาวพรทิรา มาลีแก้ว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1668 นางสาวพรนภา หอมการะเกตุ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1669 นางสาวพรพรรณ วงศ์พานิช ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
167 นางสาวณัฐิยา แก้วแมน ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1670 นางสาวพรพรรณ อยู่เปี่ยม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1671 นางสาวพรพิมล อิ่มพราหมณ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1672 นางสาวพรยมล จินดารัตน์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1673 นางสาวพรวิมล อินทร์แย้ม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1674 นายพรวิษณุ มีศรีดี ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1675 นางสาวพรอุมา เนียมหอม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1676 นางสาวพัชชา กล่อมวงค์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1677 นางสาวพัชราภรณ์ มีทรัพย์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1678 นางสาวพัชิรา พยอมยูร ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1679 นายพันศักดิ์ ใจงาม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
168 นางสาวณิธิกานต์ บุญทบ ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1680 นางสาวพิจิตรา คำมาก ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1681 นายพีรพัฒน์ สุดสวาท ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1682 นายพีรวัฒน์ เนียมสิน ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1683 นางสาวพุทธชาติ บุตรจันทร์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1684 นางสาวเพชรลดา อินพรม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1685 นางสาวเพ็ญนภา พูนผล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1686 นางสาวภัทรวรรณ บุตรอินทร์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1687 นางสาวภัทรสุดา วัชรากรกิตติ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1688 นางสาวภาวินี ศรีพิพัฒน์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1689 นายภูวดล ขุนทอง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
169 นางสาวต่อพร ฉิมใหญ่ ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1690 นางสาวมณฑกาน ดำศิริ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1691 นายมนัญชัย พวงกลิ่น ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1692 นางสาวมลุลี ทับทอง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1693 นางสาวมาลัยแก้ว เดชกล้าหาญ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1694 นางสาวมุกระวี จันทบูรณ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1695 นางสาวเมทินี อร่ามศรี ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1696 นางสาวยลรดี ปุ่นกอ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1697 นางสาวเยาวลักษณ์ บุญรอด ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1698 นางสาวรวิสรา วัดสว่าง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1699 นางสาวรักษิตา จันดาห์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
17 นายจิรันตน์ ฐิติไพศาลธนวงศ์ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
170 นางสาวทิฆัมพร กรสวัสดิ์ ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1700 นางสาวรัจนกาญจน์ เทียนทอง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1701 นายรัชชานนท์ สุกสี ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1702 นางสาวรัชฎาพร มีสวัสดิ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1703 นายรัฐภูมิ แตงพลับ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1704 นายรัตน สุทธิวิริยะกุล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1705 นางสาวรัตนาภรณ์ นฤดีศรีอุทัย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1706 นางสาวรัตน์ตะวัน สอนบุญ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1707 นายรุ่งอรุณ ปอทเจส ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1708 นางสาวลัดดา เจียมพิพัฒน์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1709 นางสาวลัดดานี เนียมจันทร์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
171 นางธนวรรณ ผลิศักดิ์ ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1710 นางสาววณิชา มะลิฉ่ำ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1711 นางสาววนิดา น้อยหนู ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1712 นางสาววรรณอร ตรีรัตนปรีชา ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1713 นางสาววรางคนาง ยิ่งยงค์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1714 นางสาววราลี ถิ่นถาน ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1715 นางสาววริศรา ทอดสนิท ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1716 นางสาววสุธา ไชยคต ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1717 นางสาววัชราภา ซำคง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1718 นางสาววิจิตรา เกิดปราโมทย์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1719 นางสาววิชุดา สามบุญเรือง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
172 นางสาวนาซีบ๊ะ บือเฮง ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1720 นางสาววิราวรรณ ก้อนเมฆ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1721 นายวิโรจน์ กล่ำทอง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1722 นางสาววีรยา จิตรเอื้อ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1723 นางสาวศตพร เจริญโอสถ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1724 นายศราวุธ เหมือนอ่วม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1725 นางสาวศริญยา ฉิมไทย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1726 นางสาวศศินัน ครองบุญ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1727 นางสาวศิริกัญญา นิยมสุข ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1728 นางสาวศิริลักษณ์ มันทจิตร ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1729 นายศิริโชค จันทร์สว่าง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
173 นางสาวนาซีเร๊าะ ตาเล๊ะ ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1730 นายศุภกานต์ สายเสียงสด ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1731 นายศุภกิจ เทียนอิน ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1732 นายศุภชัย ปราณรุ่งกิจ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1733 นางสาวศุภรดา ถิรานุวัฒนกุล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1734 นางสาวสตรีรัตน์ คงทอง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1735 นางสาวสตรีรัตน์ จันทร์แจ่ม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1736 นายสถาพร ม่วงคล้าย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1737 นางสาวสลิตตา ฮึกหาญ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1738 นายสัมฤทธิ์ รักษาราษฎร์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1739 นางสาวสาวิณี ปานน้อย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
174 นางสาวนิซารีนา มูซอ ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1740 นางสาวสินีรัตน์ อำพันทอง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1741 นางสาวสิริพร ล้วนแก้ว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1742 นางสาวสิริมาส ฤาชัย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1743 นางสาวสิริหทัย วงศ์วิสุทธิ์วัฒนา ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1744 นางสาวสิวลี พุ่มแก้ว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1745 นายสิวิโรจน์ ศรีอินทรกิจ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1746 นางสาวสุกัญญา แช่มมาก ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1747 นางสาวสุจิตรา รุ่งสว่าง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1748 นางสาวสุชญา เศรษฐ์ธนานุรักษ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1749 นางสาวสุดารัตน์ เทียนชัย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
175 นางสาวนิอัตฟีน่า สะเตาะ ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1750 นางสาวสุทธิภรณ์ ทดแทน ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1751 นางสาวสุธาทิพย์ โชคลาภ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1752 นางสาวสุนันทา ขาวสอาด ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1753 นางสาวสุปราณี เห็มมะกุล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1754 นางสาวสุพรรษา งามสม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1755 นางสาวสุพรรษา สายสนิท ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1756 นางสาวสุพัตรา แดงแสง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1757 นางสาวสุภัชชา วงเวียน ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1758 นายสุภัทร สินชัย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1759 นางสาวสุภาภรณ์ กล่องแก้ว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
176 นางสาวนุรฮายาตี ปาเระลีมอ ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1760 นางสาวสุภาภรณ์ กิตติจินดาวงศ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1761 นางสาวสุภาวดี จงบรรจบ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1762 นางสาวสุภาวดี เจริญทรัพย์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1763 นางสาวสุภาวรรณ เหี่ยวหอม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1764 นางสาวสุมานัส พูนทวี ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1765 นางสาวสุรัสสา สว่างจิตร์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1766 นางสาวสุริวิภา การะเกตุ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1767 นายสุเมธี ริมธีระกุล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1768 นางสาวสโรชา เอี่ยมคำ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1769 นางสาวเสาวลักษณ์ เนรา ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
177 นางสาวนูรอาซีกีน ซาเบะ ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1770 นางสาวเสาวลักษณ์ พงษ์วิเศษ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1771 นายอดิศักดิ์ คลิ้งคล้าย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1772 นายอธิษฐาน ราญไพร ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1773 นายอนวัทย์ นุชประเสริฐ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1774 นายอนันชนินทร์ อังกินันทน์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1775 นายอนิรุทธิ์ มานะนัส ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1776 นายอนุจิตร ใจประเสริฐ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1777 นางสาวอนุธิดา ทิพย์ยอแล๊ะ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1778 นางสาวอภิชญา ธนสาร ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1779 นางสาวอภิชญา ร่างน้อย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
178 นางสาวนูรฮาซีกีน สือรี ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1780 นางสาวอภิญญา บุญชูยิ่ง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1781 นางสาวอภิสรา จุลสุภา ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1782 นางสาวอมรรัตน์ กอวิจิตร ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1783 นางสาวอมรรัตน์ อำพันทอง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1784 นางสาวอรทัย พงสวัสดิ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1785 นายอรรถพล ปานสีงาม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1786 นางสาวอรวรรณ มากแตง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1787 นางสาวอรอุมา สิทธิวิชัย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1788 นางสาวอริสรา เลาะหลง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1789 นางสาวอรุณี น้อยเรือง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
179 นางสาวนูรุลอาฟีฟะฮ์ บือสา ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1790 นายอลงกรณ์ จดน้อม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1791 นางสาวอสมาภรณ์ สุขเกษม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1792 นายอัครพล ทองเปลว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1793 นางสาวอังศุมาลิน เรียนรู้ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1794 นายอัยยรัช กาฬสุวรรณ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1795 นางสาวอาภัสสรา เหล็กใหล ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1796 นายอิทธิพล บุญกอง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1797 นางสาวอุบลมาศ พึ่งพันธ์ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
1798 นางสาวเสาวณีย์ เนืองนอง ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1799 นายกนกพล สว่างศรี ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
18 นางสาวศุภรัตน์ ภู่นวล ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
180 นางสาวพยุงรักษ์ กรงนอก ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1800 นายกล้าณรงค์ แตงอ่อน ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1801 นางสาวกันติศา ทองดี ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1802 นายการัณยภาส เกตุมาลา ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1803 นางสาวกิตติญา โชคชัย ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1804 นางสาวเกวลีน บุญรอด ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1805 นายเกียรติศักดิ์ กลิ่นหอม ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1806 นายคณิน พ่วงศรี ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1807 นายจักรกริช พลโภชน์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1808 นางสาวจันจิรา น้อยฤทธิไกร ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1809 นางสาวจันทิมา บุญฤทธิ์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
181 นางสาวฟาติน หะมะ ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1810 สิบตรีจิตรภาณุ มัทมิฬ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1811 สิบเอกจิรพันธ์ เจิมจันทร์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1812 นายจิระพงศ์ ไพจิตรวิจารณ์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1813 นายจิรายุทธ คงคาเพชร ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1814 นายเจนณรงค์ เทพพิทักษ์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1815 นายเจนณรงค์ หุ่นปั้น ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1816 สิบโทเฉลิมชัย จารุรัตนชัย ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1817 นางสาวชฎารัตน์ พรหมประดิษฐ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1818 นางสาวชนนาถ กลิ่นรัน ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1819 นางสาวชนนิกานต์ พงษ์รอด ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
182 นางสาวมยุรี น้อยวรรณะ ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1820 นางสาวชนากาญจน์ สอนเจริญ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1821 นายชยณัฐ เพชรมณี ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1822 นายชัชชล เชิงชม ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1823 นางสาวญาณิษากานต์ ครุฑทอง ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1824 นางสาวฐาปนีย์ มหาวรการ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1825 สิบตำรวจตรีณัฐพล มีทรัพย์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1826 นางสาวณัฐรีพร เพ็งโท ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1827 นายณัฐวุฒิ ประกอบทรัพย์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1828 นางสาวดัลลัชวรรณ มีวาสนา ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1829 สิบเอกตติณกฤษฎ์ เนียมหอม ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
183 นางสาวมัลธิณี สายแวว ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1830 นายไตรเทพ ดีหะสิงห์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1831 ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนัชพร ทองคล้าย ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1832 สิบตำรวจโทธนัญชัย คุ้มกระ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1833 นายธนากร สุทธิ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1834 สิบเอกธรรมนาถ เย็นฉ่ำ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1835 นางสาวธารารัตน์ พุ่มเงิน ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1836 นางสาวธีราภรณ์ รวงผึ้ง ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1837 นางสาวเธียรทิพย์ ทองเจิม ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1838 นายนที สุขเจริญ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1839 นายนพพร เต็มดวง ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
184 นางสาวมาฮีซันร์ เจ๊ะแว ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1840 นายนิพันธ์ เทียมทอง ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1841 นางสาวนิภาพร สุวรรณ์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1842 นางสาวนิภาวรรณ วงค์ชาวนา ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1843 นางสาวนิรชา อุบลน้อย ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1844 นางสาวนิศากร เเย้มถนอม ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1845 นางสาวบุญชนิต แสงฉาย ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1846 สิบตำรวจตรีปฐมภพ กาทอง ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1847 นายปวริศร แสงเคลือบ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1848 นางสาวปวันรัตน์ ยันสี ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1849 นางสาวปวีณ์นุช นาชัย ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
185 นางสาววรฤทัย ใช้บางยาง ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1850 นางสาวปานฝัน ทับทิมทอง ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1851 นางสาวปิยวรรณ เกิดเกษม ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1852 นางสาวไปรยา ทองชัยเดช ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1853 นางสาวผกาวดี เขียวขำ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1854 นายพชร คำเคน ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1855 นางสาวพนิดา หอมภู่ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1856 นางสาวพรกนก อยู่ทองคำ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1857 สิบตำรวจโทพรทิวา ทิมทวีป ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1858 นายพลพินิจ ชิณสิทธิ์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1859 นายพลภัทร ฝ่ายบุตร ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
186 นางสาววัชราภรณ์ หนูเหมือน ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1860 นางสาวพิมปาณัสม์ จิตรีธรรม ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1861 นางสาวพิมพ์ชนก เสาแก้ว ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1862 นางสาวพิมลวรรณ คุ้มครอง ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1863 นางสาวเพ็ญพิชญา พึ่งพินิจ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1864 นายภาณุวัฒน์ วัฒนากร ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1865 นายภาณุเดช พานแพน ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1866 นายภูผา เรียบร้อย ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1867 สิบตำรวจตรีภูวไนย หลีทอง ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1868 นางสาวมนกานต์ อ่วมพ่วง ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1869 สิบตำรวจเอกมนต์ สงกระสันต์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
187 นางสาวศิรดา โนรี ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1870 นายมนัส แก้วขาว ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1871 สิบตำรวจเอกมีนทร์ สงกระสันต์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1872 จ่าสิบโทเมืองเพชร ธนาประเสริฐสุข ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1873 นางสาวยุพารัตน์ ขาวนวล ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1874 นายระพีพันธ์ แต้นภาพร ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1875 นางสาวรัตน์นภาพร ม่วงสุน ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1876 นายราชศักดิ์ ใจบุญ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1877 นางสาวรุ่งทิวา กันอรุณ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1878 นางสาวลลิตา ชาวท่าจีน ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1879 นางสาววรกานต์ โมกเกษม ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
188 นางสาวศิริยุพา วรโชติธนา ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1880 นางสาววรรณกร รักบ้านเกิด ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1881 นางสาววรรณภัสสรณ์ วณีรัตน์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1882 นางสาววรรณภา เนตรสายคงคา ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1883 นางสาววรรณิภา โพธิ์ประทีป ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1884 สิบตำรวจโทวรัชญ์ จุ้ยพิทักษ์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1885 นางสาววรัญญา นิยะมะ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1886 นางสาววรัญญา สังข์สุข ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1887 สิบเอกวศพล ทองสุภา ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1888 นายวัชรพงษ์ ขำจิตต์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1889 นางสาวศจีรัตน์ เหลี่ยมเพชร ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
189 นางสาวสุทธิกานต์ สว่างยิ่ง ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1890 นางสาวศรัญญา เปรมใจ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1891 นายศรัณยภัทร โคตะมาลี ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1892 นางสาวศิราวรรณ์ ผลศรัทธา ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1893 นางสาวศิริกานดา พรมแก้ว ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1894 นางสาวสกาวรัตน์ พ่วงสะอาด ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1895 สิบตำรวจโทสพลดนัย พูลปรีดี ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1896 นางสาวสมรรัตน์ ชีระพงศ์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1897 นายสรณรงค์ มาดี ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1898 นางสาวสวรรยา ปู้กุลณี ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1899 นางสาวสาธิตา จอมทิพย์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
19 นางสาวนิรชา ซอนภา ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
190 นางสาวสุธินันท์ ขยายศรี ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1900 นายสิวะ เสนาการ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1901 จ่าอากาศตรีสุกฤษฎิ์ สุพรรณยศ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1902 นางสาวสุชาดา ทักษิณธานี ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1903 นางสาวสุดารัตน์ อินทจักร์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1904 นายสุทธีระ สว่างยิ่ง ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1905 นางสาวสุธิชา สุขสว่าง ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1906 นางสาวสุธิดา เอี่ยมสำอางค์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1907 นางสาวสุมินตรา สุดสงวน ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1908 นายสุรวัช แก้วชมภู ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1909 นางสาวสุรินร์ สุขแสงทอง ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
191 นางสาวสุนิษา แสนเรือง ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1910 นางสาวเสาวรส วิจารณ์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1911 สิบตำรวจเอกโสภณ ช่วยลุง ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1912 นายอรรถชัย กองแก้ว ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1913 นางสาวอังคณา แก้วกับเพชร ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1914 นางสาวอัจฉราภรณ์ อุปัญญ์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1915 นางสาวอัญชนา อินบำรุง ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1916 นายอุดมศักดิ์ กำปั่นวงศ์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
1917 นางสาวกชมน สินกลัด ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
1918 นายกิตติกร ดวงเนตร ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
1919 นายเกล้า มากธนบัตรแท้ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
192 นางสาวสุภาพร รอดทิม ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1920 นางสาวคนึงนิจ บุญเลี้ยง ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
1921 นายจิระพงศ์ หลิ้มชู ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
1922 นายจิรายุส ศิริเมตไตร ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
1923 นางสาวณัฐมล กลิ่นสมหวัง ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
1924 นายธราวิชญ์ พูลสวัสดิ์ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
1925 นางสาวนันทนา นาคหมื่นไวย์ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
1926 นางสาวนันทิดา ช่วงชู ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
1927 นายเบญจรงค์ พ่ออามาตย์ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
1928 นางสาวปราณชนก ปลื้มกุศล ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
1929 นายปวริศร จิวานานนท์ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
193 นางสาวสุมัยดา รอดเสม ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1930 นายพัฒนพงศ์ จันทร์ประไพ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
1931 นางสาวพัทธ์ธีรา เพ่งไพฑูรย์ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
1932 นายพิสิษฐ์ ทรัพย์ศุททา ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
1933 นายภัทระ ศรนรินทร์ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
1934 นายภานุพงค์ โตพงษ์ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
1935 นายยุรนันท์ พันธุออน ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
1936 นางสาวรสริน พงศ์สำราญ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
1937 นางสาววลัยลักษณ์ ภู่เต็ง ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
1938 นางสาวศิริญญา นิลมณี ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
1939 นางสาวสิรินยา หลักรอด ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
194 นางสาวสุวนันท์ ฟักเงิน ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1940 นายอนันต์ ดีสุ่น ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
1941 นายอภิธรรม สอนบัว ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
1942 นายอภิสิทธิ์ เจียมมานะสมบัติ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
1943 นายเอกภพ กิจยะกานนท์ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
1944 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุฑามาศ แซ่ลิ้ม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1945 นางสาวกชกร ภู่ระหงษ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1946 จ่าสิบเอกคมสัน โคประโคน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1947 นายณัฐวุฒิ รอดอยู่ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1948 นางสาวปรียานุช อารมณ์เมือง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1949 นางสาวเมขลา พันธ์สว่าง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
195 นางสาวหนึ่งฤทัย สัมมาพงษ์ ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1950 นางสาวศันศนีย์ สินเสริฐ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1951 นางสาวสุดารัตน์ สำเภาแก้ว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1952 นางสาวอดิศา รัตนพร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1953 นายเกรียงไกร ห่วงเอี่ยม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1954 นางสาวลัดดาวัลย์ สังข์ดวง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1955 นางสาวขวัญจิรา พึ่งทหาร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1956 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกุสุมา นาคงาม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1957 นายชาตรี วณิชวรสกุล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1958 นายศุภณัฎฐ์ ส่งวัฒนายุทธ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1959 นางสาวอาทิตยา กลิ่นน้อย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
196 นางสาวอภิสรา ผุดมี ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1960 จ่าสิบเอกนิรุทธิ์ สุขศรี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1961 นางสาววรรณภา คำบึงกลาง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1962 นางสาวสยุมพร วรรณนิยม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1963 นางสาวกรวรรณ แดงโชติ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1964 นางสาวกมลวรรณ สงวนสุด ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1965 นางสาวพรนภา ปิกสุวรรณ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1966 นางสาวภัชราภรณ์ นาแซง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1967 นางสาวภัทราวรรณ ทองทับทิม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1968 นางสาวจุฑาภรณ์ อินทรพินิจ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1969 นางสาวเสาวลักษณ์ พรมแก้ว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
197 นางสาวอรุณี มันสนิท ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1970 นางสาวอัญชนา สายสร้อย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1971 นายชญานนท์ พรหมสี่หน้า ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1972 นางสาวฐาปนีย์ มีท่อธาร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1973 นางสาวน้องใหม่ สุขดี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1974 นางสาวสุพรรษา คชพันธุ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1975 นางสาววัตถาภรณ์ กลัดนาคะ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1976 นางสาวชไมพร จันทร์แย้ม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1977 นายศรศิลป์ ยศราวาส ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1978 นางสาววณิชชา ม่วงอยู่ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1979 นางสาวอัจฉรา พุฒวรรณา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
198 นางสาวอาซีย๊ะห์ ฮามะ ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1980 นางสาวอุมาพร มาแจ้ง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1981 นางสาวกมลนัทธ์ ไม้เกตุ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1982 นางสาววราภรณ์ ปัญโญ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1983 นางสาวแสงสุรีย์ ขุนสงคราม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1984 นางสาวนวลหงส์ โพธิ์สุวรรณ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1985 นางสาวพิมลภัส สาลี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1986 นายธนายุต งามจัด ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1987 นางสาวนพรัตน์ ทองมี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1988 นางสาวภาสินี นินทสินธ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1989 นางสาวจิรารัช ฮ่องเฮงเส็ง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
199 นางสาวอาภาพร อินธิไชย ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1990 นางสาวนัฐวรรณ จันทร์เพ็ญสุริยา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1991 นางสาวนันท์นภัส วณิชวรสกุล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1992 นางสาวพลอยสวย คลื่นแก้ว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1993 สิบเอกพูลพิพัฒน์ จำปารัตน์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1994 นางสาวรุ่งนภา หลักซั่ว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1995 นางสาวสาธิตา พานวงศ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1996 จ่าอากาศโทสุธี นาคสุวรรณ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1997 นางสาวชุติมา จุลชาติ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1998 นายศุภณัฐ ชมอินทร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
1999 นางสาวนุชนาฏ หยวกแย้ม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2 นางสาวรพีพรรณ โพธิ์งาม ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
20 นางสาววันวิสา ภู่เกตุ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
200 นางสาวฮัสนะห์ อูเซ็ง ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
2000 นางสาวอภิญญา แซ่เตียว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2001 นางสาวกนกกานต์ บำรุงรัตน์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2002 นางสาวกนกวรรณ ดาวเรือง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2003 นางสาวกนกวรรณ สัสดี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2004 นางสาวกมลชนก คล้ายพงษ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2005 นางสาวกมลวรรณ นวมศิริ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2006 นายกรรชัย ทิมฤกษ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2007 นางสาวกรรณิกา โรยสุวรรณ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2008 นางสาวกรวิมล ทับพงษ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2009 นายกฤตนันท์ เนียมเงิน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
201 นางสาวยาวานี เตะ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2010 นายกฤตยชญ์ จันณรงค์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2011 นางสาวกัญญารัตน์ ทองเกิด ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2012 นายกัมปนาท พลเวียง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2013 นางสาวกาญจนา สอนบุบผา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2014 นางสาวกานดา มีเทียมกิจ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2015 นางสาวกานต์ธีรา ภูมิมิตร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2016 นายกิตติภูมิ นกเกิด ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2017 นายกิตติศักดิ์ อยู่ผ่อง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2018 นายกิติพงษ์ สุดคาน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2019 นางสาวกุศนีย์ ฉิมสว่าง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
202 นางสาวเขมรินทร์ ทองด้วง ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2020 นายก้องภพ นกแก้ว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2021 นางสาวเกศรา เกิดรอด ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2022 นางสาวเกษศิณี คุ้มน้อย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2023 นายเกียรติศักดิ์ ชินภักดี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2024 สิบเอกคณัสนันท์ ฉิมพลี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2025 นางสาวคีภัทรตรา อัสแสง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2026 นายจักรี พวงมณี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2027 นางสาวจันทกานต์ บัวจันทร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2028 นางสาวจันทร์จิรา ประสงค์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2029 นางสาวจันทิมา นุชอ่อง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
203 นางสาวศศิธร อินทราพงษ์ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2030 นางสาวจิดาภา พัฒนพหล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2031 นางสาวจิตตินันท์ นิลดำ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2032 นายจิตติพงษ์ ชมชูทิพยกุล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2033 นางสาวจิตรา สุวรรณเนาว์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2034 นางสาวจิรวดี ทอดสนิท ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2035 นายจิรวัฒน์ พ่วงทองเหลือง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2036 นายจิระยุทธ จิระราชวโร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2037 นางสาวจิรัสสา ใกล้ชิด ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2038 นางสาวจิราวรรณ ม่วงนาค ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2039 นายจีรวัฒน์ ชูพันธ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
204 นางสาวนัดดา บุญคง ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2040 นางสาวจีราวรรณ สวิทเซอร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2041 นายจีรุจน์ แสนสวัสดิ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2042 นางสาวจุฑาภรณ์ บัวทอง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2043 นางสาวจุฑามาศ ซุ่นฮั้ว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2044 นายเจตริน สุดโสม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2045 นายฉัตรชัย ลำทะเเย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2046 นายฉัตรมงคล แก้วอยู่ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2047 นายเฉลิมรัช ศรีสุข ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2048 นางสาวชนนิกานต์ ฉัตรทอง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2049 นางสาวชนม์นิภา คำศรี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
205 นางสาวนวมน ทองคำ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2050 นางสาวชนิกานต์ อินเทียน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2051 นางสาวชนิดา นกเทศ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2052 นางสาวชมพูนุท แก้วหนูนวล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2053 นางสาวชยาภรณ์ มูลจั่น ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2054 นางสาวชลธิชา พระขันธ์ชัย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2055 สิบตำรวจตรีหญิงชลธิชา พูลสวน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2056 นายชัชวาลย์ เข็มกำเหนิด ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2057 จ่าสิบเอกชัยวัฒน์ เจริญพงษ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2058 นายชัยอนันต์ บัวหลวง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2059 นายชานนท์ ช่ออบเชย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
206 นางสาวนูรุลฟาตีฮาห์ มะเย็ง ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2060 นายชิติพัทธ์ พูลน้อย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2061 นางสาวชุติกาญจน์ เคี่ยมพันธุ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2062 นางสาวชุลีพร ขันธ์แก้ว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2063 นายไชยา ภู่ระย้า ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2064 นางสาวฐิติมา ล้ำเลิศ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2065 นายณรงค์วรรษ จันทร์แว่น ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2066 นางสาวณัฏฐา ทองมาก ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2067 นางสาวณัฐกานต์ สุขนิรัญ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2068 นายณัฐชนน ว่องอุดมทรัพย์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2069 นางสาวณัฐญา ถิ่นวงษ์ม่อม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
207 นางสาวพัชริน ชินภาส ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2070 นางสาวณัฐธิดา ยาแก้ว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2071 นายณัฐนันท์ ปลัดเปี่ยม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2072 นางสาวณัฐนิชา ทิมเพชร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2073 นายณัฐพงศ์ นุ่นเศษ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2074 นายณัฐพงษ์ สมสอน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2075 นางสาวณัฐพร จุฬัยยานนท์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2076 นางสาวณัฐพร พวงบุบผา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2077 นายณัฐพล วัฒนากร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2078 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐวดี คุ้มวงษ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2079 นายณัฐวัฒน์ วีระโชติคุณกิตติ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
208 นางสาวนาอีมะห์ ยะโกะ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2080 นายณัฐวุฒิ ชีระพงศ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2081 นายณัฐวุฒิ นิลดี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2082 นายณัฐวุฒิ อินนุ่น ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2083 นางสาวณิชกมล ไกรรักษ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2084 นายดลดนัย ตาละลักษณ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2085 นายดำรงรักษ์ ฝ่ายเดช ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2086 นางสาวดุจสิตา ทิมวัฒน์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2087 นางสาวดุษยา แสงบัวหมัด ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2088 นายเดชบดินทร์ ทองคำ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2089 นายตรงตะวัน พิมพันธุ์ดี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
209 นางสาวรัตนากร อ่อนหนองหว้า ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2090 นางสาวต้นน้ำ อรุณพูลทรัพย์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2091 นายทรงพล เรืองยศ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2092 นางสาวทักษิณา ปรางม่วง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2093 นางสาวทิพยรัตน์ ใยบำรุง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2094 สิบตำรวจโทธงชัย พันแตง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2095 นายธงชัย สืบอ่ำ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2096 นายธณกร ตั้งมานะกิจ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2097 นายธนกฤต ปลอดโปร่ง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2098 นายธนดล หมุดสุวรรณ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2099 นายธนบดี ฟักทองมาก ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
21 นางสาวนริศรา สีนา ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
210 นางสาววาสนา ขอสันติกุล ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2100 นายธนพล ทิพย์พระจันทร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2101 นายธนภัทธ์ แย้มพันธุ์นุ้ย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2102 นายธนภูมิ บัวงาม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2103 นายธนยศ ศรีสำอางค์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2104 นายธนวัฒน์ ชูเดช ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2105 นายธนวัฒน์ เต็มทวี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2106 นายธนวัฒน์ เทียมวงศ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2107 นายธนวัฒน์ พรหมสี่หน้า ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2108 นายธนวันต์ เล็กพงษ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2109 นายธนศักดิ์ บัวน้ำอ้อม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
211 นางสาวพัชรี สูญสิ้นภัย ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2110 นายธนัญชย์ กล่อมเกลี้ยง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2111 นายธนากร ม่วงงาม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2112 นายธนาคาร หวังดี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2113 นายธนโชติ พันธ์สังข์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2114 ว่าที่ร้อยตรีหญิงธมนวรรณ ทัศนีย์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2115 นายธรรพ์ณทร อุชชิน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2116 นางสาวธรรมรส จับใจ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2117 นายธวัชชัย ฉิมพาลี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2118 นายธวัชชัย ทับจิตร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2119 พันจ่าอากาศเอกธวัชชัย อินทะรังษี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
212 นางสาวรจนา ตอรบรัมย์ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2120 ว่าที่ร้อยตรีธาตรี ไตรรัตน์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2121 นางสาวธิดารัตน์ สาลี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2122 สิบตำรวจตรีธีรวัฒน์ แก้วทวี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2123 จ่าสิบเอกธีรวัฒน์ เชื้อเกตุ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2124 นายธีราพัฒน์ โพธิสุทธิ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2125 สิบตรีนพนันต์ เพชรมั่น ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2126 นางสาวนภสร เหลืองอรุณ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2127 นางสาวนภัสวรรณ เหลาพรม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2128 นางสาวนริศรา มณีอินทร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2129 นางสาวนริษา เรือนวิลัย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
213 นางสาวเบญญาภา มุกดา ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2130 นางสาวนฤมล ไชยพรหม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2131 นายนวพล แย้มสรวล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2132 นางสาวนวลอนงค์ คงตะโก ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2133 นายนันทวุฒิ บางม้วงงาม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2134 นางสาวนันทิดา มีนาม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2135 นางสาวนัยนา ขำเจริญพร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2136 นางสาวนิภาธร เกิดทอง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2137 นางสาวนิภาภรณ์ พิชิตเกริกพล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2138 นางสาวนิรมล ดอกไม้จีน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2139 นายนิวัฒน์ ฉิมทอง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
214 นางสาวมะลิวัลย์ พุกบุตร ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2140 นางสาวนิศาชล รักยิ่ง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2141 นางสาวนุชจรี กลิ่นอุบล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2142 นางสาวน้ำฝน ลายละเอียด ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2143 จ่าสิบโทน้ำเพชร ง่อนไธสง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2144 นายบุรธัช วรกิจ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2145 นางสาวบุษญามาศ ปิ่นมณี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2146 นางสาวบุษรา รุ่งเรือง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2147 นางสาวเบญจลักษณ์ เทศเกิด ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2148 นายปฏิพัทธ์ จันทร์มาก ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2149 นางสาวปนัดดา เสียงใส ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
215 นางสาวสุธัญญา บัวงาม ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2150 นายปรมินทร์ พันธ์คำพา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2151 นายประดิษฐากร ชาติสุข ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2152 นางสาวประภัสสร เหมือนอ่วม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2153 นายปริญญา นุชนารถ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2154 นายปริญญา เรืองอร่าม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2155 นายปริญญา สิมมะลี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2156 นายปรีชา บัวแก้ว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2157 นายปวริศร์ อนธนารักษ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2158 นายปองพล สายฟ้า ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2159 นายปัญจพล สีเรือง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
216 นางสาวกชกร อนุชน้อย ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2160 นายปัณณธร ปุจฉาการ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2161 นางสาวปาณิสรา ป้านสะอาด ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2162 นางสาวปิยธิดา ไก่แก้ว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2163 นางสาวปิยพร ชมชี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2164 นางสาวปิยรัชนี จินดา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2165 นางสาวเปรมกมล สินสมบุญ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2166 นายเปรมชัย ครุฑธา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2167 นางสาวเปริกา เอี่ยมมั่น ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2168 สิบตำรวจเอกผดุงศักดิ์ ทองวัง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2169 นายพงษ์พิพัฒน์ จันทร์หอม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
217 นางสาวกนกพร แก้วแต้ม ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2170 นายพงษ์วัฒน์ พุ่มกำเหนิด ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2171 นางสาวพรชิตา พุ่มแจ้ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2172 นางสาวพรนภา โพธิ์ใคร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2173 นางสาวพรนภา ไหมทอง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2174 นางสาวพรพิมล แก้วประสงค์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2175 นางสาวพรพิมล บุญซ้อน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2176 นายพรภพ ผลศรัทธา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2177 นางสาวพรอุมา นันทกูล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2178 นายพลพีร์ ประพันธ์ทรัพย์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2179 นางสาวพลอย ภูดินดาน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
218 นางสาวกมลชนก เเสนสบาย ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2180 นายพัชรพล แคใหญ่ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2181 นางสาวพัชรี ใจเก่ง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2182 นายพันธกานต์ จินรโหฐาน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2183 นางสาวพิชชาพร ปานนิ่ม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2184 นางสาวพิชญาภัค จรรยงค์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2185 นางสาวพิชานัน พลายงาม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2186 สิบตำรวจตรีพิพัฒน์ ขาวมรดก ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2187 นางสาวพิมพ์มาดา โชติมิตร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2188 ว่าที่ ร.ต.พิษณุ คงดี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2189 นายพิสิฐชัย สุขเชาว์ฤทธิไกร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
219 นางสาวกรชนก แสงสวัสดิ์ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2190 นางสาวแพรวไพลิน คอนสลัด ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2191 นางสาวฟาริดา ธูปหอม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2192 นางสาวภัคจิรา แจ่มจำรัส ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2193 นายภัคพงษ์ คงอยู่ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2194 นางสาวภัทรพร แย้มนิล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2195 นายภัทรพล กลั่นยิ่ง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2196 นายภัทรพล พูลเสม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2197 นางสาวภัทรวดี พงษ์เย็น ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2198 นางสาวภัทรา เคียมพาน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2199 นางสาวภาณุมาศ สุริบาล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
22 นางสาวนาทยา ดอบุตร ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
220 นางสาวกรรณิการ์ อำพวา ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2200 พลอาสาสมัครภาณุวัฒน์ แตงกวา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2201 สิบตรีภาณุเดช นามทิพย์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2202 นางสาวภาวิณี กลิ่นนิรัญ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2203 นางสาวภาวีณี เลิศผสมสิทธิ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2204 นายภู ติษยาธิคม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2205 นางสาวมณีกานต์ บุตรน้ำเพชร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2206 นางสาวมะปราง มีผล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2207 นางสาวมัลลิกา เล้าเจริญ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2208 นายมารุต ปิ่นคง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2209 นายเมธัส เกิดผล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
221 นางสาวกัณฐิกา นาคิน ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2210 นายเมธัส วัดโลก ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2211 นายยศศักดิ์ หลอดศิลป์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2212 นายยอดชาย ธีระกุล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2213 นายยุทธนา สังข์เพิ่ม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2214 นางสาวเยาวลักษณ์ พงษ์น้อย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2215 นางสาวเยาวลักษณ์ ม้าแก้ว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2216 นางสาวโยษิตา พูลโคก ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2217 นายรชตะ กรุดจันทร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2218 นางสาวรวินันท์ ไกรเนตร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2219 นางสาวรสรินทร์ พยายาม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
222 นางสาวกัณฑิมาพร กองแก้ว ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2220 นางสาวรสสุคนธ์ สายพัด ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2221 นายรัชชานนท์ คุ่ยโล่ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2222 นายรัฐธรรมนูญ สายสุภาเทพ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2223 สิบตำรวจตรีรัฐศาสตร์ มีสวัสดิ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2224 นางสาวรุ้งลาวัลย์ ชิดโคกสูง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2225 นายโรจน์พิศาล เศวตโภคินนท์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2226 นางสาวฤดีมาศ บุญรอดน้อย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2227 นางสาวลลิตา นองขมวด ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2228 นายวงศกร บัวหอม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2229 นายวชิรวิทย์ ยกกลิ่น ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
223 นางสาวกันตพร คำพาที ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2230 นางสาววชิราภรณ์ คงถนอม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2231 นางสาววณัชญา ภาณุโรจน์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2232 นายวรัชญ์ อ่ำจิ๋ว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2233 นางสาววรัญญา ดวงจิตร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2234 จ่าสิบเอกวรายุ ศรีทอง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2235 นายวสัณฐ์ พุ่มจันทร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2236 จ่าสิบโทวัชระ สอาดนัก ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2237 สิบตำรวจโทวัชระพงศ์ ยอดแก้ว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2238 นายวันศิริ กองกิ่ง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2239 นางสาววารุณี กอตระกูลวัฒนา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
224 นางสาวกันยาพร เรืองศิลป ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2240 นายวิชญ์ภาส อิ่มทั่ว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2241 นายวิทวัส อินทสังข์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2242 นางสาววีรปริยา เชื้อชาติ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2243 นายวีรยุทธ สระแก้ว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2244 นายวีรยุทธ์ รุนรีพันธ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2245 นายวุฒิชัย ศรีหฤทัย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2246 นางสาวศรัญญา สวัสดิ์สาย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2247 นางสาวศรัณยา พุ่มซ้อน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2248 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรันย์พร ภู่ระหงษ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2249 นางสาวศลิษา สิงห์โต ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
225 นางสาวกัลยา ปิตะแสง ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2250 นางสาวศศิกานต์ แก้วสวัสดิ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2251 นางสาวศศิธร อาบสีนาค ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2252 นางสาวศศินา เกิดสิน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2253 นางสาวศศิปรียา สัสดีเมือง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2254 นางสาวศิรประภา คลับคล้าย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2255 นางสาวศิริกาญจน์ เพิ่มพูล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2256 นางสาวศิริตันหยง วงษ์จันทร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2257 นางสาวศิรินันท์ ดวงพลอย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2258 นางสาวศิริพงษ์ คุ้มล้วนล้อม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2259 นายศิริพงษ์ เพ็ชร์สัจจะ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
226 นางสาวกาญจนา เล็กชิโต ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2260 นางสาวศิริพร โพธิ์ทอง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2261 นางสาวศิริภรณ์ จันทรอินพรม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2262 นางสาวศิริลักษณ์ แต่งศรี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2263 นางสาวศิริลักษณ์ ผิวมา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2264 สิบเอกศุภกร อยู่เจริญ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2265 นางสาวศุภสุตา อนุวัฒน์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2266 นางสาวศุภาวรรณ สุขเสอี่ยม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2267 นายสถาพร บุญหลิม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2268 นางสาวสมฤทัย พันเเตง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2269 นางสาวสมัชญา เรือนจันทร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
227 นางสาวกาญจนา เส็งกีหวย ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2270 นายสราวุธ รอดมณี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2271 นางสาวสริตา ทองใบ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2272 นางสาวสวรรยา เอียงอุบล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2273 นายสวิตต์ เเพรเขียว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2274 สิบตำรวจตรีสหภาพ แป้นทอง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2275 นายสามารถ สังข์เฟื่อง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2276 นางสาวสาลินี บุตรสงค์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2277 สิบเอกสิทธิพงษ์ พรานเจริญ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2278 นายสิทธิโชค ภู่เดช ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2279 นายสินชัย เวียงคำมา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
228 นางสาวกุลวดี คำแก้ว ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2280 นายสิรภพ แก้วหาวงค์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2281 นางสาวสิริกัญญา แย้มศิลป์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2282 นางสาวสิริรัตน์ ลีลิตธรรม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2283 นางสาวสิรีธร สีตี๋ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2284 นางสาวสุชาดา กรส่งแก้ว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2285 นางสาวสุชานาถ เติกคำ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2286 นายสุชิน แก้วใจดี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2287 นางสาวสุณัฐญา สายพร้อมญาติ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2288 นางสาวสุดารัตน์ บุญใหญ่ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2289 นางสาวสุดารัตน์ พรายแก้ว ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
229 นางสาวขนิษฐา จันทร์พรม ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2290 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์ วังเวงจิตต์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2291 นายสุทธิชัย ชาติวิริยะ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2292 พันจ่าอากาศโทสุทธิชัย เรียบร้อย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2293 นายสุทธิชา กล่อมเกลี้ยง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2294 นางสาวสุธารัตน์ เจริญชั่ง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2295 นางสาวสุธิดา น่วมปฐม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2296 นางสาวสุธิตา มีศรี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2297 นางสาวสุนันทา หนวดพราหม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2298 นางสาวสุนันท์ ใจบำรุง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2299 นางสาวสุพัตรา เกตุเทศ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
23 นางสาวสุพัตรา กิ่งแก้ว ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
230 นางสาวขวัญฤดี ลบถม ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2300 นางสาวสุพัตรา บุตรเคียง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2301 นางสาวสุพิชญา ทองมาก ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2302 นายสุรชัย สุขมาก ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2303 นายสุรธวัธ สังข์สี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2304 นายสุรพงษ์ มาประเสริฐ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2305 นายสุริยพงศ์ สุวรรณดี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2306 นายสุริยา พลับงาม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2307 นายสุริยา ศรีวัง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2308 นายสุริยา หัสไทย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2309 นางสาวสุวรรณา เพลาวรรณ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
231 นางสาวจตุพร ทองอุดม ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2310 นางสาวสุวิมล คงชำนาญ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2311 นางสาวเสาวนีย์ ใจดี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2312 นางสาวโสภิตา จุ้ยนวล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2313 สิบตรีอตินนท์ เอิบอิ่ม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2314 นางสาวอทิตยา รอดพันธ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2315 นายอธิปัตย์ ผลห้า ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2316 สิบตรีอธิวัฒน์ ปักษา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2317 นางสาวอนันตญา นะสีห์โต ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2318 นายอนิรุธ อุดมศรี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2319 นายอนุพันธ์ อยู่ฉิม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
232 นางสาวจันทวรรณ สุขเกษม ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2320 นายอนุสรณ์ ใจอาด ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2321 นายอภิชาติ ห่วงเอี่ยม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2322 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรรัตน์ นิลปั่น ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2323 นางสาวอรณี ปั้นก้อง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2324 นายอรรถพล เจี้ยมดี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2325 นางสาวอรรถรส แตงอุดม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2326 จ่าเอกอรัญ บุตรลับ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2327 นายอรัญ ลิ้มกิจวรเจริญ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2328 นายอริญชย์ สว่างจิตต์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2329 นางสาวอริสรา ขุมนาค ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
233 นางสาวจันทิรา ขำสอาด ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2330 นางสาวอรุณรวี ขวัญเมือง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2331 นางสาวอรุณศรี แจ่มจำรัส ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2332 นางสาวอรุโณทัย เปี่ยมสกุล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2333 นายอลงกรณ์ เงินตรา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2334 นางสาวอัญมณี รอจั่น ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2335 นายอัฐกรณ์ เกตุย้อย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2336 นายอัมรินทร์ กิตติพงศ์ธนกิจ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2337 นายอัษฎางค์ มีมั่งคั่ง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2338 นางสาวอาทิตยา ขำทวี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2339 นายอาทิตย์ แจ้งเรือง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
234 นางสาวจาริการ์ แซ่เฮ้ง ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2340 นายอาทิตย์ ธุวสุจิเรข ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2341 นายอานนท์ วิสุทธิวินิกานนท์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2342 นางสาวอารียา ทัศทอง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2343 นายอิทธิพล มีนาม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2344 นายอิทธิรุจน์ เกตุสุข ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2345 นายอิสระพงษ์ บุญล้ำ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2346 สิบตำรวจตรีอิสรา ศิลากุล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2347 นางสาวอิสริยาภรณ์ ปานยิ้ม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2348 นายอุกฤษฎ์ เจริญช่าง ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2349 นายอุกฤษฏ์ คล้ายเพชร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
235 นางสาวจิดาภา จันตะโก ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2350 นางสาวอุมาพร ทองแท้ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2351 นายอโณทัย นงนุช ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2352 นางสาวอโรชา ทรายละเอียด ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2353 นายเอกสิทธิ์ ดีเลิศ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2354 นางสาวอัจจิมา ศิริพัฒนานันท์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2355 นางสาวโชติมณี แสงกล้า ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2356 นายวีรพล พันพู ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2357 นางสาวเหมือนฝัน เรียงสันเที๊ยะ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2358 นายมนัญชัย กิตติธนเกษม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2359 นางสาวพิมลวรรณ ผดุงวิทย์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
236 นางสาวจิรัชยา ทองโอ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2360 นางสาวศิริวรรณ ทวีสุข ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2361 นายภัทรนันท์ นุชนิยม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2362 นางสาวภูริชญา เจ้า ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2363 นางสาวณัฎฐิดา เขียวขำ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2364 นางสาวยลรดี แป้นเขียว ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2365 นางสาวนิรมล ทศทิศรังสรรค์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2366 นางสาวสุนันทา ธนูศิลป์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2367 นายตันติกร สุวรรณนิคม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2368 นางสาวพัชรี รักวงศ์ไทย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2369 นางสาววันวิวาห์ พัฒนจิตโสภา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
237 นางสาวจิราพร บริพันธ์ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2370 นายภัทรพล สุขสวัสดิ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2371 นางสาวปัทมวรรณ ทองไทย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2372 นางสาวอาภาพร ปกิระเต ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2373 นางสาวนภัสสร ใจยาว ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2374 นางสาวสุวรรณา เมฆขยาย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2375 นางสาวชนาภัทร แย้มศรี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2376 นางสาวภาวินี เผื่อนกระโทก ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2377 นายจิรพงษ์ พรหมวิหาร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2378 นายคมสันต์ สายบัว ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2379 นายวุฒิชัย สายบุญยืน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
238 นางสาวจิราวรรณ ฉายาสกุลศิลป์ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2380 นางสาวสมใจ ลิมป์ปรัชญา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2381 นางสาวสิริลักษณ์ อุทัยธรรม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2382 นางสาวปิยทิพย์ อ่อนสุวรรณ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2383 นางสาวจิรนันท์ กงฉาก ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2384 นางสาวสุขฤทัย ใจลำปาง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2385 นางสาวนัฐริกา สีมาเหล็ก ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2386 นายยศจักรพงษ์ พินิจ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2387 นางสาวณัฏฐธิดา บัวเชื่อม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2388 นางสาวกฤติยาณี สีบุหง่า ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2389 นางสาวปาริชาต ศรีษาคำ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
239 นางสาวจุฑามาศ พลับทอง ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2390 นางสาวพิมพ์วิไล พรเเสน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2391 นายมานิตย์ หอมจิต ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2392 นายธนากร ดอกบัว ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2393 นางสาวศศิพร จินดา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2394 นางสาวสุมาลิน เพชรสุวรรณ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2395 นางสาวธันยาภรณ์ สานุ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2396 นายชนะชัย ศรีอุด ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2397 นางสาวชนันดา สุขอนุเคราะห์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2398 นายทศพร ภมรศิริ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2399 นายเศรษฐพงษ์ ผ่องศรี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
24 นายธเนศ สวาสนา ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
240 นางสาวชนัดดา จือเหลียง ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2400 นางสาวกชนุช ปลื้มประสิทธิ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2401 นางสาวกนกพร มีมาก ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2402 นางสาวกนกภรณ์ รังสิยานุพงศ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2403 นางสาวกนกวรรณ ทองดี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2404 นางสาวกนกวรรณ นิตย์น้อย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2405 นายกมล มีนา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2406 นางสาวกมลชนก ม่วงน้อย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2407 นายกรพจน์ ชโลธร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2408 นายกฤตพร ทองมลโท ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2409 นายกฤตภพ ศรีชาติ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
241 นางสาวชุติกาญจน์ ใจดี ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2410 นายกฤษณพงศ์ ศิลปการบวร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2411 นางสาวกวินทรา เชื้อชาติ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2412 นายกวีศิริ ตลับเพชร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2413 นางสาวกัญญาณัฐ แสงคำ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2414 นางสาวกัญญารัตน์ แก้วเมืองเพชร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2415 นางสาวกัญญารัตน์ คะเชนชาติ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2416 นางสาวกัญญารัตน์ พุ่มไสว ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2417 นายกาจน์ ศรีเพชร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2418 นางสาวกานต์สินี สกุลชร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2419 นายกามนิตย์ โคตธาริน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
242 นางสาวชุติมณฑน์ ศรีสายชล ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2420 นายกิตติพงษ์ สุขพร้อม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2421 นายกิตติพศ สีแจ้ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2422 นายกิตติศักดิ์ รุ่งราษี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2423 นายกิตติ์วนันต์ สมสุวรรณ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2424 นางสาวกิ่งไพร รอดจากทุกข์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2425 นางสาวเกตน์นิภา สีเมือง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2426 นายเกริกพล กลิ่นอุบล ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2427 นางสาวเกศรินทร์ กุลมลิวัล ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2428 นายเกษม เมืองอุดม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2429 นายเกียรติศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
243 นางสาวซัลวา เงาะดีแม ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2430 นายไกรวุฒิ แอมไธสง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2431 นางสาวขวัญจิรา ใสแสง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2432 นางสาวขวัญนรี มาลี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2433 นางสาวขวัญฤทัย กมล ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2434 นายขัตติยะ ศรีรพร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2435 นายขันติราช หงษ์เจริญ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2436 นายเขต ศรีนันทร์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2437 นายเขตโสภณ มูลจั่น ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2438 นายคทาวุธ สุดใจ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2439 นายคมกริช ทุริยานนท์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
244 นางสาวฐิติมา วัดละเอียด ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2440 นายคมกฤษ นุ้ยสุข ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2441 นายคุณาสิน ศรียานงค์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2442 นายคเณศ สากุลา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2443 นายจรัสพงศ์ อิงนิ่ม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2444 นายจักรกฤษณ์ เขียวนิล ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2445 นายจักรกฤษณ์ แสงอุทัย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2446 นายจักรเพชร โตพงษ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2447 นางสาวจันทกานต์ อิ้นฮวด ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2448 นางสาวจันทิมา เมืองแก้ว ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2449 นางสาวจารุวรรณ ดำสะอาด ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
245 นางสาวณัฏฐา วาดเขียน ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2450 นายจิตรกร นวมนิ่ม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2451 นายจิตรภณ กล่อมจิตต์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2452 นางสาวจิรประภา ฉันเเก้ว ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2453 นายจิรภัทร ไชยปัญญา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2454 นายจิรวัฒน์ อัญชนะวิทย์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2455 นายจิรศักดิ์ เพนหล้า ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2456 นางสาวจิราภา คงจุติ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2457 นางสาวจิราวรรณ ทองใบ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2458 นายจีรวัฒน์ เชื้อรอด ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2459 นางสาวจุฑาภรณ์ คงชนม์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
246 นางสาวณัฐชา บุตรแย้ม ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2460 นางสาวจุฑามาส คงวัฒนา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2461 นางสาวจุฑามาส พุทธรอด ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2462 นายเจตริน จุลศักดิ์โสภณ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2463 นางสาวฉัตธิกา แซ่ลิ้ม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2464 นายเฉลิมพล อยู่แย้ม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2465 นางสาวชญานิษฐ์ สุทธินันท์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2466 นางสาวชนม์นิภา กงเกียน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2467 นางสาวชนัญชิดา แช่มช้อย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2468 นางสาวชนากานต์ เพชรศิริ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2469 นางสาวชนานันท์ อินขลิบ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
247 นางสาวณัฐพร พรหมมา ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2470 นางสาวชนาภา งามระฤก ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2471 นายชนายุทธ เพชรหนัก ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2472 นางสาวชนิดา วันจันทร์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2473 นางสาวชนิดาภา ไพศาลธรรม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2474 นายชยานันท์ นิยมธรรม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2475 นางสาวชลธิชา มีอยู่ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2476 นายชัชชัย แช่มช้อย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2477 นางสาวชัชราภรณ์ โพธิ์ชะอุ่ม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2478 นายชัยวัฒน์ เขียวขำ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2479 นายชัยสิทธิ์ จักรฉิม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
248 นายณัฐวุฒิ สัตย์ซื่อ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2480 นายชาญชัย สำราญรมย์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2481 นายชาญณรงค์ เดชตุ้ม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2482 นายชิตชัย จันแก้ว ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2483 นายชิษณุพงษ์ กันพร้อม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2484 นางสาวเชษฐ์สุดา เอื้อมเอิบ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2485 นายเชาวรินทร์ พิลา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2486 นายญาณภัทร เรียนรู้ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2487 นางสาวญาณิน ทองเทียม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2488 นางสาวญาณิศา ทองกลัด ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2489 นางสาวญานิกา ทองเพน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
249 นางสาวณัฐศดานันต์ ทับเปลี่ยน ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2490 นายฐาปกรณ์ พุ่มพฤกษ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2491 นางสาวฐิตินันท์ เรืองพลับ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2492 นายณธรรศ ทวีศรี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2493 นายณภัทร จันทร์ประภา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2494 นางสาวณภัทร มุกดาม่วง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2495 นางสาวณัฏฐกร โคตรมงคล ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2496 นางสาวณัฏฐนิภา ชูชื่น ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2497 นายณัฐกมล ศรีเที่ยง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2498 นายณัฐชนนท์ มังกรวงศ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2499 นางสาวณัฐชา ต้นสน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
25 นางสาวสุกัญญา มาลีผล ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
250 นางสาวดลนภา ชาวสวน ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2500 นางสาวณัฐธยาน์ บุญเปี่ยม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2501 นางสาวณัฐธิดา เมี้ยนวงศ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2502 นายณัฐพงศ์ นาคเสือ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2503 นายณัฐพงษ์ ฉวีศักดิ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2504 นายณัฐพงษ์ บำรุงใจ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2505 นางสาวณัฐพร ชัญญาคุณานนต์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2506 นายณัฐพล เสือเฒ่า ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2507 นายณัฐรุจ สุขอนันต์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2508 นางสาวณัฐวดี สังข์พุก ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2509 นางสาวณัฐวรรณ หอมจันทร์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
251 นางสาวดวงพร งามประเสริฐ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2510 นางสาวณัฐวิภา อยู่สุ่ม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2511 นายณัฐวุฒิ รามเมือง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2512 นายณัฐวุฒิ อุดมศิลป์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2513 นายณัฐสิทธิ์ มูลสอาด ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2514 นางสาวณัฐิยา อยู่ใจเย็น ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2515 นางสาวณิชกมล ทวนภู่ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2516 นางสาวณิชมน เอื้อชาติ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2517 นางสาวดนิสา อ่อนช้อย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2518 นายดนุสรณ์ พูลสวัสดิ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2519 นางสาวดวงกมล ขำเอก ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
252 นางสาวดารารัตน์ มิ่งมาลัยรักษ์ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2520 นายดำรง ตุ่มอ่อน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2521 นายเดชาธร แซ่อื่อ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2522 นายทนงศักดิ์ ป้านบุญ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2523 นายทัชชาพล สุขพร้อม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2524 นางสาวทิวาพร สวัสดี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2525 นายธงไชย ทวีทรัพย์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2526 นายธนกร มั่งทอง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2527 นายธนพล อยู่สมบูรณ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2528 นายธนภัทร มงคลพันธุ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2529 นายธนภูมิ ไทยถนอม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
253 นางสาวเดือนฉาย โคตรมงคล ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2530 นายธนวินท์ วงษ์สวัสดิ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2531 นายธนะชัย อ่อนนุ่ม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2532 นายธนัช ธนาประเสริฐสุข ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2533 นายธนัญชัย เพชรประดับ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2534 นายธนาวุฒิ ยามานนท์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2535 นายธนิตพงศ์ วัจนไกรโรจน์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2536 นางสาวธมลวรรณ เกิดมุข ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2537 นางสาวธฤตวรรณ เอี่ยมอินทร์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2538 นายธัชนนท์ หอมภู่ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2539 นางสาวธัญญาเรศ ปรีชาวนา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
254 นางสาวทิพรัตน์ ปัดภัย ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2540 นางสาวธันยชนก บุญสมบูรณ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2541 นางสาวธันย์ชนก จันแปงเงิน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2542 นางสาวธารารัตน์ ลีอร่าม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2543 นายธารินทร์ ยากำจัด ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2544 นางสาวธิดาพร ลิมาลัย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2545 นางสาวธิดารัตน์ พิบูลย์สวัสดิ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2546 นายธิติ แก้วเจริญ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2547 นายธิติ ทับล้อม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2548 นายธีรดนย์ ปิ่นทอง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2549 นายธีรพงศ์ อาจณรงค์กร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
255 นางสาวธมลวรรณ สว่างยิ่ง ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2550 นายธีรภัทร อุยยาหาญ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2551 นายธีรเมธ ทองมี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2552 นางสาวนงนุช รุ่มรวย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2553 นางสาวนนทกร วิเชียรวุฒิชัย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2554 นายนนทชัย สวนสำราญ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2555 นายนนทวัฒน์ วงษ์สุวรรณ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2556 นายนพกร ยารักษ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2557 นายนพรัตน์ เกียรติไกร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2558 นางสาวนพวรรณ หลอยส่วน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2559 นางสาวนภสร กล้าหาญ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
256 นางสาวธัญวรัตม์ จันทร์ดำ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2560 นายนภัทร อรุโณทัยสกุล ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2561 นายนรพนธ์ เพชรรัตน์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2562 นายนริศ อรุณพงษ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2563 นางสาวนริสา วีระนนท์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2564 นางสาวนฤมล เดชใหญ่ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2565 นายนลธวัช ชมบริสุทธิ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2566 นายนวมินทร์ สุวรรณพิมล ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2567 นางสาวนัฐกานต์ พรมภักดี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2568 นายนัฐพล ประเสริฐศรี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2569 นายนันทวัฒน์ โสตรล้ำ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
257 นางสาวนุชจรี บุญพิทักษ์ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2570 นางสาวนันทิชา ศิลปศร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2571 นางสาวนันท์ธฉัตร นามสิน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2572 นางสาวนิลาวรรณ พัฒหาญ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2573 นางสาวนิลาวัลย์ นวลวรรณ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2574 นางสาวนิศาชล ยวงผึ้ง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2575 นายบุญญฤทธิ์ มีวาสนา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2576 นายบุรัสกร อินทร์พราหมณ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2577 นางสาวเบญจรัตน์ พลับทอง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2578 นายปกรณ์ จิตระออน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2579 นายปกรณ์ ชังบัว ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
258 นางสาวนุรอัฟนันฏ์ ดือราแม ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2580 นายปณิกรักษ์ ปุระสุวรรณ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2581 นางสาวปนัดดา เสือเพิ่มแก้ว ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2582 นางสาวปภัศวรรณ บุญรอด ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2583 นางสาวปภัสรา ปานยศ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2584 นางสาวประพิมพ์ จันทรากุล ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2585 นางสาวประภัสร์ สุ่มแก้ว ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2586 นายปรัชญา หวังสวัสดิ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2587 นายปริญญา ประสิทธิชัย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2588 นางสาวปริมประภา เรืองสว่าง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2589 นางสาวปริยากร แก้วปรีดาเชษฐ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
259 นางสาวบุษยารัตน์ ดังแสง ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2590 นางสาวปวรรณรัตน์ แพงดี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2591 นางสาวปัญญาลักษณ์ บุญคงบ้าน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2592 นางสาวปัทมวรรณ ฟักเถื่อน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2593 นายปัทม์ลัญฉ์ อุมาบล ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2594 นายปันนทัตต์ ภู่ระย้า ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2595 นางสาวปานชนก ผลแก้ว ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2596 นายปิติวัฒน์ สุบรรณรัตน์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2597 นางสาวปิยฉัตร สังวาลย์เพชร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2598 นายปิยณัฐ ผลขำ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2599 นางสาวปิยดา หอมสนิท ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
26 นางสาวเวนิกา ทองนาค ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
260 นางสาวปณิตา อุบลน้อย ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2600 นางสาวปิยรัตน์ ใจแก้ว ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2601 นางสาวปิยะมาศ แดงประดับ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2602 นายปิยะวุฒิ พูลชื่น ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2603 นายเป็นหนึ่ง เจดิษฐ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2604 นางสาวผกากาญ รักอู่ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2605 นายพงศกร เทียมวงศ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2606 นายพงศกร นวลจันทร์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2607 นายพงศธร สังข์เฟื่อง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2608 นายพชรพล ปลื้มจิตต์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2609 นางสาวพนิดา ชัยหา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
261 นางสาวประวีณา แซ่โกว ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2610 นางสาวพรชนก วัฒนปาน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2611 นางสาวพรทิพย์ แย้มเกษร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2612 นางสาวพรธนา โมกข์บุรุษ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2613 นางสาวพรพรรณ กัลยาณรัตน์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2614 นางสาวพรพรรณ ขำวิจิตร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2615 นางสาวพรรณพัชร บุษษะ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2616 นางสาวพรสวรรค์ จันทร์ทอง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2617 นายพรหมมินทร์ สีพาชา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2618 ว่าที่ร้อยตรีพรเพชร ทองคำภา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2619 นายพลกฤษ คล่องแคล่ว ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
262 นางสาวปรียานันท์ เย็นเปิง ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2620 นางสาวพัชริดา วงศ์ษาราช ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2621 นายพัฒฐกิจส์ พรมทู ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2622 นายพัฒนา มีแก้วสุข ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2623 นายพัทธพงศ์ เนียมเกิด ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2624 นายพันกร ครื้นจิต ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2625 นายพันศักดิ์ พวงบุบผา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2626 นายพัลลภ เทพมณฑา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2627 นางสาวพาขวัญ คงสมุทร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2628 นางสาวพิมพิไล ยาเพ็ชร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2629 นายพิษณุ กิ่งหว้ากลาง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
263 นางสาวปรียาภา หงษ์วิเศษ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2630 นายพิสิฎฐ์ คงกระพันธ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2631 นายพีรพล สุขพลาย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2632 นายพีรพัฒน์ ศรีทับทิม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2633 นางสาวเพชรรัตน์ โกศลพิมลการ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2634 นางสาวเพียรพริมา ทองคำ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2635 นางสาวไพลิน ธิราศิริพร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2636 นางสาวฟาติมา วีรวัธน์วณิชย์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2637 นางสาวภัทรชา สุขอนุเคราะห์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2638 นางสาวภัทรวดี วิเศษสิงห์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2639 นายภาคภูมิ ฉิมพาลี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
264 นางสาวปิยธิดา ขุนนุช ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2640 นายภาณุพงศ์ เอี่ยมสะอาด ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2641 นายภาณุพันธุ์ สุวรรณศิริ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2642 นายภาณุมาศ ฉิมเชื้อ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2643 นายภาณุวัฒน์ โต้ตอบ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2644 นายภาณุเดช ดอกบัว ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2645 นายภานุพงษ์ คล้ายทอง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2646 นายภานุวัฒน์ บุญโพธิ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2647 นายภานุวัฒน์ ศรนิ่ม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2648 นายภูมินทร์ หมื่นศรี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2649 นายภูมิสันต์ ชูแสง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
265 นางสาวปิยธิดา จีนเทียน ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2650 นายมงคล สอนสระเกษ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2651 นายมนตรี นีฤนารถ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2652 นายมนตรี สุขสว่าง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2653 นายมนต์สิทธิ์ ชื่นกมล ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2654 นางสาวมินตา วีระไพศาล ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2655 นายเมธาวี แก้วเก่า ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2656 นายยศธร ดีเซ็น ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2657 นายยุทธกิจ บำรุงเวช ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2658 นายยุทธนา พลศร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2659 นายยุทธนา เลิศคลัง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
266 นางสาวพรธีรา เพลาใง้ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2660 นางสาวโยษิตา หอมทน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2661 นายรณรงศ์ รอดเลิศ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2662 นายรวินท์ เนาวบุตร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2663 นายรวีวัฒน์ รักษาพันธ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2664 นายรัชชานนท์ มณีประสงค์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2665 นางสาวรัชนีกร จันทะพันธ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2666 นายรัชพล พระเทศ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2667 นายรามณรงค์ แพงดี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2668 นางสาวรินรดี พูลศักดิ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2669 นายเรวัต เพชรพรรณงาม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
267 นางสาวพรพิมล ธนบัตร ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2670 นายโรจนศักดิ์ ขันธคีรีวัฒน์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2671 นางสาวลภัสรดา ชูเหม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2672 นางสาวลักษิกา นาชะนาง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2673 นางสาววชิรญาณ์ บุญรัตน์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2674 นายวชิราวุธ หลอดทอง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2675 นางสาววณิชชา พูแก้ว ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2676 นางสาววนิดา อ่อมให้ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2677 นางสาววรรณพร พลายกำเหนิด ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2678 นางสาววรรณศิริ ทะมาตา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2679 นายวรวิทย์ พงศ์เลิศวุฒิ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
268 นางสาวพลอยไพลิน พลายเพชร ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2680 นายวรายุทธ ศรีแจ้ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2681 นายวราวุธ ทานัง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2682 นางสาววลัยลักษณ์ ชวลิตชูวงษ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2683 นายวศิน คงสุขเจริญชัย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2684 นายวสุนนท์ ศิลป์เสวตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2685 นายวัชรพล ไม้แก่น ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2686 นางสาววัชราภรณ์ สีคำ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2687 นางสาววิภารัตน์ ขวัญเมือง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2688 นางสาววิมลฑา บุญเรือง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2689 นายวิรุต วงษ์วรรณ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
269 นางสาวพัชราพร เหมือนจันทร์ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2690 นายวีรพงศ์ ยินดีขันธ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2691 นายวีรยุทธ สินสอน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2692 นายวีระเดช ศรีนาค ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2693 นายวุฒิชัย คชสาร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2694 นายวุฒินันท์ ประทุมเทือง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2695 นายวุฒิพันธุ์ ซอ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2696 นายวโรดม เขียวขำ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2697 นางสาวศรัณยา แย้มน้อย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2698 นายศรัณยู แก้วบาง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2699 นายศรายุทธ สมใจ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
27 นางสาวโสภาพร แสนบัญลัง ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
270 นางสาวพัชรี บุตรตา ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2700 นายศราวุธ ลบโลกา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2701 นางสาวศศิธร ดีทองหลาง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2702 นางสาวศศิประภา กลัดหลำ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2703 นางสาวศศิมา ศรีวิเศษ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2704 นายศักดิ์สิทธิ์ ชุ่มชัง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2705 นายศาศวัต พวงมะลิ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2706 นางสาวศินีนาฏ สุริโย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2707 นางสาวศิริรัตน์ คงทัพ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2708 นางสาวศิริวิมล สุกปลั่ง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2709 นายศิวกร กำเนิดแสง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
271 นางสาวพันธ์ทิวา สหัสดี ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2710 นางสาวศิวพร แป้นอินทร์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2711 นายศุประวิทย์ บุตรเมือง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2712 นายศุภกร แก้วกุลฑล ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2713 นายศุภกร อินเฟย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2714 นายศุภชัย วาปีโส ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2715 นายศุภเสกข์ เทียนศิริ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2716 นางสาวสกุลทิพย์ จันทรยิด ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2717 นายสถาพร ทรหด ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2718 นางสาวสภาวดี บุญโพธิ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2719 นายสมภพ ฉิมรวย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
272 นางสาวภิญญามาศ บัวทอง ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2720 นายสมศักดิ์ พ่วงเจริญ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2721 นายสยุมภู คล้ายคลึง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2722 นายสรรเพ็ชร เอมโอษฐ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2723 นายสรวิศ รักษ์สินทบุตร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2724 นางสาวสรารัตน์ วินโยธิน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2725 นายสราวุธ มะลาศรี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2726 นายสฤษฎ์พงศ์ ภู่ประภา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2727 นายสัมพันธ์ กระมลฉ่ำ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2728 นางสาวสาธิดา แจ้งกระจ่าง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2729 นายสิทธิพงษ์ หีตน้อย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
273 นางสาวมณีรัตน์ นิลน้อย ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2730 นายสิทธิเดช แก้วประเสริฐสม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2731 นายสิรวิชญ์ อ่อนนุ่ม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2732 นางสาวสิริรักษ์ เรือนทอง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2733 นางสาวสิริวิมล จิตต์เอื้อ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2734 นายสืบศักดิ์ แตงทอง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2735 นางสาวสุกัลยา นิลเพ็ชร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2736 นางสาวสุณัฏฐา เกตุย้อย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2737 นายสุณัฐชา เชื้อนิล ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2738 นางสาวสุทธิดา พูลนิน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2739 นายสุทัศน์ ปานลา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
274 นางสาวมัณฑิรา อุ๋ยสุวรรณ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2740 นางสาวสุนิสา เภาบาง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2741 นางสาวสุพรรณษา แตงชุ่ม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2742 นางสาวสุพรรษา ใจหาญ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2743 นางสาวสุพรรษา วงค์ประเสริฐ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2744 นางสาวสุพัตรา เปี้ยวน้อย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2745 นางสาวสุพัตรา ศรภิรมย์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2746 นางสาวสุพาณี ธาตุศรีนุช ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2747 นางสาวสุภัททา พูแก้ว ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2748 นายสุภัทร พระนิมิตร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2749 นางสาวสุภาพร เสาแก้ว ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
275 นางสาวมุสลิมมะห์ แวกะจิ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2750 นางสาวสุภาวดี ลาโภพัฒน์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2751 นางสาวสุภาวดี สาลี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2752 นางสาวสุภาวิณี อ่อนหล้า ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2753 นางสาวสุภิดา ฉิมฉาย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2754 นางสาวสุมาลี แผนสมบูรณ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2755 นายสุรพศ บวนภิรมย์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2756 นายสุรินทร์ กล่ำทอง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2757 นายสุริพงษ์ แสงสุริย์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2758 นายสุรเชษฐ์ จันทร์แจ่มหล้า ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2759 นายสุรเดช ถนอมชนม์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
276 นางสาวเมตตา นวลมาตร ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2760 นางสาวสุวดี พงค์เพชร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2761 นางสาวสุวนันท์ น้อยปานะ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2762 นางสาวสุวรรณา เครือแตง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2763 นายเสกข์ ป้องทรัพย์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2764 นายเสกสรร สว่างโชติ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2765 นายโสภณ บุศย์น้ำเพชร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2766 นางสาวโสภิดา บุญอิ่ม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2767 นางสาวหนึ่งธิดา กองคำ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2768 นางสาวหยาดพิรุณ พุ่มนวล ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2769 นางสาวอฐิตญา ขอเจริญ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
277 นางสาวรัชฎาภรณ์ วันดอนแดง ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2770 นายอดิศร โตเต็ม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2771 นายอดิศร บุญมี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2772 นายอดิศักดิ์ รัตนวิจิตร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2773 นายอดิเรก กุลฉิม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2774 นายอธิบดี เภาวิเศษ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2775 นายอธิวัฒน์ คล้ำมณี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2776 นายอนัธวุฒิ นิสารพายุห์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2777 นายอนันต์ พานชะน้อย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2778 นางสาวอนิตยา ครื้นจิตต์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2779 นายอนุชา เขียวขำ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
278 นางสาวรัฐติกาญจน์ ปึกทรัพย์ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2780 นายอนุชา เอี่ยมสำอางค์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2781 นายอนุพงศ์ ทองสุข ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2782 นายอนุรักษ์ เสียงใหญ่ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2783 นายอนุวัฒน์ ช่วยเจริญ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2784 นายอนุวัฒน์ เชื้อปรางค์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2785 นายอนุสรณ์ นิลสังข์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2786 นางสาวอนุสรา มุสิกุล ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2787 นายอภิชาต ทับทิม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2788 นายอภินัทธ์ บุญมาก ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2789 นายอภินันท์ ปานนาค ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
279 นายรัตนวรรธน์ ไมตรีจิตร์ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2790 นางสาวอภิรดี ปิ่นอมร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2791 นายอภิวัชร์ เข็มทอง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2792 นายอภิเดช ทัศนากร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2793 นางสาวอมรรักษ์ คำหวล ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2794 นางสาวอมิตา เพชรประดับ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2795 นางสาวอรจิรา บริบูรณ์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2796 นางสาวอรยา รวยเงิน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2797 นางสาวอรยา สืบสุข ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2798 นางสาวอรยา ออมให้ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2799 นายอรรถพร สวนสวรรค์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
28 นางสาวณัฐนรี จินดาดวง ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
280 นางสาวรุ่งกานดา เอียงสา ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2800 นางสาวอรวิไล จันสีชา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2801 นางสาวอรอนงค์ เนือนเพชร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2802 นางสาวอรอนงค์ สังข์พุก ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2803 นายอัครินทร์ ชูแก้ว ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2804 นางสาวอังคณา ธุระกิจ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2805 นางสาวอังศนา มุตฟัก ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2806 นางสาวอัจฉราพร สังวาลย์เพชร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2807 นางสาวอัญชิสา ศรีสว่าง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2808 นายอัยการ วงศ์พิชิต ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2809 นายอัศนัย ทองมี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
281 นางสาวโรซาลีน สายู ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2810 นายอัษฎาวุธ ม่วงอยู่ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2811 นางสาวอัสมา รักธรรม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2812 นายอาจหาญ ป้องนพ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2813 นายอาภากร ภัทรโสภณวรกุล ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2814 นายอำพล สุขเจริญ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2815 นางสาวอินทิรา อินทร์จุฬ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2816 นางสาวอิศราภรณ์ พุ่มแตงอ่อน ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2817 นางสาวอิศราภรณ์ ล้ำวารีกุล ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2818 นายอุดมชัย แสงอรุณ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2819 นางสาวอุมากร เสือสีนวล ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
282 นางสาววนิดา ส้มโอหวาน ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2820 นายเอกวรินทร์ เล็กประยูร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2821 นายเอื้อตะวัน พุ่มจันทร์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
2822 นายพรช มะลิวัลย์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2823 นายจิรวัฒน์ บุตรน้ำดี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2824 นางสาวปัทมาวดี จันทร์แจ่มหล้า ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2825 นายปัณณวัชร์ วัชรธันยพงศ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2826 นางสาวศิริวิมล วัดวิเศษ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2827 นางสาวอรณิชา เกษเดช ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2828 นายณัฐพล ทองห่อ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2829 นางสาวกนิษฐา พรมชะนะ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
283 นางสาววรรณพา แก้วพ่วง ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2830 นางสาวกฤติกา บุญเรือง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2831 นายกฤษณะ ศรีทอง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2832 นางสาวกฤษณา แก้วบัวดี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2833 นายกฤษนัย มาสสร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2834 นางสาวกัณฐมณี ทิพย์ยอเเล๊ะ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2835 นางสาวกัลยาณี เทพเสงี่ยม ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2836 นางสาวกานต์ธีรา เครือเหลา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2837 นายกิตติชัย สงสุคนธ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2838 นายก้องกฤษฎากรณ์ เกตุลาโพธิ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2839 นายเกล้า บุญกอง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
284 นางสาววรรนิศา หวองเจริญพานิช ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2840 นายโกมินทร์ แก้วคลองน้อย ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2841 นางสาวจรรฐิมาภรณ์ ปานพรม ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2842 นายจักรพงศ์ วังเย็น ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2843 นายจักรพงษ์ ชุติรัมย์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2844 นายจารุภัทร พิศาลธรรมกุล ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2845 นายจิรภัทร วิเชียรรัตน์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2846 นายจิรายุ พิศล้ำ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2847 นายจิรายุส เย็นใจ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2848 นางสาวเจนจิรา สุขชุม ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2849 นายชยพล ครื้นจิต ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
285 นางสาววรัญญา ดอนสีดา ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2850 นายชยพัทธ์ พูลสวัสดิ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2851 นายชัยวัฒน์ จันทร์ทิพย์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2852 นายชัยวัฒน์ สุกเหลือง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2853 นายฐปนต คุ้มน้อย ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2854 นางสาวฐิติมา ขุนพล ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2855 นางสาวฐิติรัชต์ คำศรีไพล ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2856 นายณฐวัตน์ แดนเมือง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2857 นายณัฐชยา นิยมธรรม ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2858 นางสาวณัฐฐภรณ์ ศิรินันท์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2859 นายณัฐพร ต้วมสี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
286 นางสาววริศรา นุชเกษม ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2860 นายณัฐพล แก้วทับทิม ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2861 นายณัฐพล มาแป้น ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2862 นายณัฐวุฒิ เพชรรัตน์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2863 นายเดชสิทธิ์ ปรียงค์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2864 นายถิรพล เสือสอาด ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2865 นายทนงศักดิ์ พรายน้ำ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2866 นายทวีศักดิ์ ขอนเต้า ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2867 นายทักษ์ดนัย ฤทธิไกร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2868 นางสาวทิพวรรณ ปั่นทอง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2869 นางสาวทิวาพร โตทรัพย์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
287 นางสาววสิกมล ทองมาก ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2870 นายเทพพิทักษ์ เทียนทอง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2871 นายธนกฤต ชลภาพ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2872 นายธนาธร กุชนันท์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2873 นายธนานนท์ พวงโต ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2874 นายธวัชชัย เจริญรัมย์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2875 นางสาวธิดารัตน์ พันธุรัตน์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2876 นายธิติยะ เซี่ยงลี้ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2877 นางสาวธีราภรณ์ ช่วยบำรุง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2878 นายนครินทร์ สกิดใจ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2879 นางสาวนงเยาว์ ประยูรวงษ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
288 นางสาวศิรภัสสร แก่นสะเน ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2880 นายนราวิชญ์ หาญณรงค์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2881 นางสาวนิจวรีย์ มากปรุง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2882 นายนิติพัฒน์ จรัสดี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2883 นางสาวนิภาพร นวลเขียน ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2884 นายนิรุตติ สรรพอุดม ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2885 นางสาวนิลประภา ปาสานนท์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2886 นางสาวบุญสิตา เอมทิพย์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2887 นายปฏิณญา แก้วล้อม ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2888 นายปฏิภาณ แสงศิริ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2889 นางสาวประภา ภยางกูร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
289 นางสาวศิริรัตน์ วรรณขำ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2890 นายปริญญา เย็นใจ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2891 นายปรีชา สุดกระแสร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2892 นายปัณณพัฒน์ มาทวี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2893 นางสาวปิยธิดา แก้วเกิด ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2894 นายพงษ์นิรันดร์ มิ่งเมือง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2895 นายพชรพล ไพรเมฆ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2896 นางสาวพรประภา หว่านผล ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2897 นายพรพินิต มั่งมี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2898 นายพรเทพ สีคล้าย ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2899 นายพฤกษ์ อ้นพล ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
29 นางสาวกรรณิกา ช่วงโชค ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
290 นางสาวศิริลักษณ์ มีวรรณะ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2900 นายพลตระกานต์ เจริญยิ่ง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2901 นางสาวพัชราภรณ์ มะลิสุวรรณ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2902 นางสาวพัชราภา เขียววิชัย ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2903 นางสาวพิมพ์ลภัส ล้อมนาค ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2904 นางสาวพิมลดา สีเมฆ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2905 นางสาวเพชรลดา ประกอบผล ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2906 นางสาวเพ็ญนภา ชะเอม ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2907 นางสาวภัทรนันท์ ยิ้มแย้ม ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2908 นายภัทรเดช อุปถัมภ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2909 นายภาณุวัฒน์ แก้วอยู่ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
291 นางสาวสุกัญญา ชูเรือง ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2910 นายภูมิ กลิ่นจันทร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2911 นายภูมิจิตร เกษมสุข ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2912 นางสาวมาซีเต๊าะ พุดารอ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2913 นางสาวมาริสา กลิ่นพยอม ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2914 นายมารุตต์ พานิชเจริญ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2915 นายเมฆา รูปิยะเวช ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2916 นายยศภัทร พัดทอง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2917 นางสาวรุ่งทิวา ทองมาก ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2918 นายวรรณชัย โหจันทร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2919 นางสาววราภรณ์ วัดวิเศษ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
292 นางสาวสุกานดา พ่วงแก้ว ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2920 นายวริศ ขวัญดี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2921 นายวัชรากร ละเลิศ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2922 นางสาววาสนา สนุกใจ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2923 นายวิศิษฏ์ ศรีรักษ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2924 นายวิโรจน์ พรของอินทร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2925 นายวีรภัทร เปี่ยมสกุล ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2926 นายวีระวัฒน์ ตุไยรัมย์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2927 นายศรีรัตน์ พรายศรี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2928 นายศิริวรรณ บุญใหญ่ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2929 นางสาวศิวาพร น่วมวัตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
293 นางสาวสุณัฐกานต์ แสนยะบุตร ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2930 นายศุภณัฐ พลศรี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2931 นายศุภวัช สารเห็ด ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2932 นายศุภวิชญ์ แซ่เตียว ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2933 นายศุภวิชญ์ พุมมา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2934 นายสดใส จันทร์อุปถัมภ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2935 นางสาวสนธยา พลพรึก ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2936 นายสรรเพชญ จารุมณี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2937 นางสาวสรวรรณ กลิ่นศรีสุข ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2938 นางสาวสิริลักษณ์ พัดใจดี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2939 นางสาวสุทธิดา น่วมวัตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
294 นางสาวสุนารี ทรัพย์มา ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2940 นายสุพจน์ เกล้านภาพร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2941 นายสุริยา เกษมสุข ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2942 นางสาวสุวรรณี นาคประคอง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2943 นางสาวเสาวณีย์ ทองเปีย ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2944 นายอดิสร นกเทศ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2945 นายอดิเทพ เพ็ชรประดับ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2946 นายอธิพันธ์ บุญทันเสน ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2947 นายอธิพันธ์ สุกใส ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2948 นายอนุสรณ์ ผิวไพเราะ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2949 นายอภิสิทธิ์ แก้วเก้า ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
295 นางสาวโสภิตา อ่อนตีบ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2950 นายอภิสิทธิ์ มาลีเนตร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2951 นางสาวอมลรุจี พูลวิเชียร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2952 นางสาวอรพรรณ ระวังแค้ม ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2953 นางสาวอรวรรยา เชื้อทอง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2954 นางสาวอังคณา เฉลิมพันธุ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2955 นางสาวอังคณา เนียมทอง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2956 นางสาวอัจฉริยา ไชยมงคล ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2957 นางสาวอัมพร ดาวเรือง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2958 นายอานนท์ ศักดิ์เพชร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2959 นายเอกราช บุญช่วย ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
296 นางสาวเหมือนฝัน เครือเพ็ง ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2960 นางสาวกาญจณา ปัญจ์ภิรานนท์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2961 นายเจริญ แสงคำกุล ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2962 นางสาวสุนิสา แสงสะอาด ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2963 นางสาวอรอนงค์ สุขแสง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2964 นายณัฐดนัย ธิน้อมธรรม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2965 นางสาวสุรีรัตน์ มะสูงเนิน ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2966 นางสาวภูริตา ฤทธิ์เดช ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2967 นางสาวมัญธณี สุวรรณกาญจน์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2968 นางสาวสุธาทิพย์ บัวอ่อน ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2969 นางสาวพรพิมล เนียมศรี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
297 นายอภินันท์ หนูเยื้อน ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2970 นางสาวดรัลพร บุตรจันทร์พงษ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2971 นางสาวภัทราภรณ์ เกษโร ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2972 นางสาวจุฬาลักษณ์ งวดสูงเนิน ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2973 นายภูบดินทร์ นิ่มน้อย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2974 นางสาวจุฑาลักษณ์ อังศุพาณิชย์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2975 นางสาวนัทวรรณ สุวรรณกาญจน์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2976 นางสาวพรนภา เพ็ญเพชร ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2977 นางสาววรรนิสา อ่อนละมูล ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2978 นางสาวธนพร แก้วเกิด ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2979 นางสาวนัณธิชา กอเลิศสุชัย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
298 นางสาวอรุโณทัย หินเมืองเก่า ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2980 นางสาวอารยา พ่วงตรง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2981 นางสาวธนธร ทวีศักดิ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2982 นางสาวสร้อยทิพย์ ทรศัพย์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2983 นางสาวมนัญชยา แย้มศรี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2984 นางสาวสุทธภา พุ่มเกษม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2985 นางสาวณัฐธิยา มังกรวงศ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2986 นางสาวศุภานัน แย้มภู่ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2987 นางสาวดวงกมล ผลทรัพย์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2988 นางสาวจันทนี ก่อแก้ว ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2989 นางสาวภัทรา จันทร์หอม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
299 นางสาวอัญชลี หมื่นลึก ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2990 นางสาวธิดารัตน์ สุทธิดิส ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2991 นางสาวโสมนภารัตน์ โสภิตสกุลมาศ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2992 นางสาวรุ่งกานดา อยู่สบาย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2993 นายอภิสิทธิ์ เพ็งนวม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2994 นายธันยากร พ่วงศรี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2995 นางสาวศุภรัตน์ นำเจริญ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2996 นางสาวปาริฉัตร ร่มพุทธศาสนา ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2997 นางสาวมัลลิกา บุญรอด ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2998 นางสาวเกษร อบอุ่น ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
2999 นางสาวสุริวิภา มาตทอง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
3 นางสาวอศัลยา บุญกอง ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
30 นางสาวจารุวรรณ ไร่นาดี ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
300 นางสาวอัสณี มะมิง ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
3000 นางสาวรพีพรรณ เพ็งเพชร ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
3001 นางสาวรุจิรา ยิ่งประสบผล ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
3002 นางสาวสุภัสสรา โอสถเวช ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
3003 นางสาวจุฑาทิพย์ มีศรีผ่อง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
3004 นางสาวพัณณิตา อภิพัฒนกุลวงศ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
3005 นางสาวธันวารัตน์ พุ่มพันธ์วงค์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
3006 นางสาวกนกพร ผสมสัตย์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3007 นางสาวกนกวรรณ พัดนาค ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3008 นางสาวกนกวรรณ โพทะเล ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3009 นางสาวกนกวรรณ แสงจันทร์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
301 นางสาวอาดียา อาเกะ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
3010 นางสาวกนกอร เยี่ยมเพื่อน ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3011 นางสาวกนิษฐา พระอินทร์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3012 นายกมล แซ่โก ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3013 นางสาวกรกนก เกิดรอด ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3014 นางสาวกรกนก สาลีทอง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3015 นางสาวกรรณิกา นวลแย้ม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3016 นางสาวกรรณิกา พัดนาค ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3017 นางสาวกรรณิกา สุดสงวน ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3018 นางสาวกรรณิการ์ เทศธรรม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3019 นายกรินทร์ อัฐระ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
302 นางสาวอาติยา สวัสดี ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
3020 นายกฤต กุมภคาม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3021 นางสาวกฤตติกา จันทร์เปล่ง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3022 นายกฤติภัทธ อินอาจ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3023 นางสาวกฤติยาภรณ์ อ้อนวอน ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3024 นายกลวัชร เทพอยู่ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3025 นางสาวกวินนาถ แจ้งสุวรรณ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3026 นางสาวกัญชลิกา มลกาญจนา ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3027 นางสาวกัญญาณัฐ เวนะ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3028 นางสาวกันยารัตน์ นุชวงษ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3029 นางสาวกัลยาณี อโนทัย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
303 นางสาวอารียา แก้วยงค์ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
3030 นางสาวกาญจนา ทองธาตุ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3031 นางสาวกาญจนา มัธยะมังกูล ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3032 นายกิตติพงศ์ โพธิ์เผือก ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3033 นายก้องเกียรติ พึ่งขำ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3034 นางสาวเกศรา กริชเพชร ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3035 นางสาวเกศสุนี บุตรศิริ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3036 นายเกียรติศักดิ์ ลิบลับ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3037 นางสาวขนิษฐา คำหงษ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3038 นางสาวขนิษฐา ทิพย์ทอง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3039 นางสาวขวัญจิรา ม่วงสด ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
304 นางสาวอารียา เชื้อเกตุ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
3040 นางสาวขวัญฤทัย ปานสระพงษ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3041 นางสาวขวัญฤทัย วิภาตะรักษ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3042 นางสาวขวัญใจ เรืองทับ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3043 นายคณิน ยอดแก้ว ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3044 นางสาวจรัญญา เจิมสุวรรณ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3045 นายจักริน สุทธิเมฆ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3046 นางสาวจันจิรา อินตะเนตร ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3047 นางสาวจันทร์จิรา อันสุข ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3048 นางสาวจันทิรา จันทร์บูรณ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3049 นางสาวจิรัชฌา วงค์ลาวัลย์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
305 นางสาวอุทัย ทิมพิทักษ์ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
3050 นางสาวจิราพัชร์ บุตรนามทอง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3051 นางสาวจิราภรณ์ แซ่โค้ว ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3052 นางสาวจีรณา น้อยเมือง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3053 นางสาวจุฬาทิพย์ ยุเหล็ก ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3054 นางสาวฉัตรศิริ จันระจา ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3055 นางสาวชณัฐศิกานต์ อุดมวรรณ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3056 นางสาวชนัญชิดา พงษ์สำราญ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3057 นางสาวชนานันท์ แสงโพลง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3058 นางสาวชนิสรา เครือมาศ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3059 นายชยพร มิตรดี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
306 นางสาวอุไรพร ใบธง ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
3060 นางสาวชลดา คำอุบล ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3061 นางสาวชลธิชา ดำหงษ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3062 นางสาวชลธิชา ปู่จันทร์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3063 นางสาวชลนิภา ภู่คอย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3064 นางสาวชลันดา สังวรกาญจน์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3065 นางสาวชลิดา แดงเลิศ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3066 นายชัยณรงค์ นกน่วม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3067 นางสาวชาลิณี นาคสัมพันธ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3068 นางสาวชุติกาญจน์ สุคัณโฑ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3069 นางสาวชูชู เผ่าไทย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
307 นายอโณชา แซ่เล้า ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
3070 นางสาวญาณิศา โปร่งทอง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3071 นางสาวฐิติพร แสงจันทร์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3072 นายณรงค์ศักดิ์ มามาก ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3073 นางสาวณลดา วัฒนศิริ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3074 นางสาวณัฏฐธิดา มากชุมโค ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3075 นายณัฏฐภาค ดารารักษ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3076 นางสาวณัฐฐินันท์ บุญเที่ยง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3077 นายณัฐดนัย บุตรเกตุ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3078 นางสาวณัฐนันท์ ทรศัพย์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3079 นายณัฐพล จิรชีพพัฒนา ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
308 นางสาวฮูดา กานา ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
3080 นายณัฐพล เดชบุตร ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3081 นายณัฐวัฒน์ สุขลอย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3082 นายณัลทวัฒน์ กิจพันธ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3083 นางสาวเตชินี ศรีสิตานนท์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3084 นายถิรวุฒิ กล่ำกล่อมจิตร ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3085 นางสาวทวิพร ทองทิพย์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3086 นางสาวทัศราภรณ์ จิตรตรง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3087 นางสาวทิพย์ประภา ประดับไข่มุกข์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3088 นายธนวัต ทองแท่ง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3089 นายธนศักดิ์ เพ็งกลัด ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
309 นางสาวจิตติมา แซ่พู่ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3090 นางสาวธนัชชา รอดคำ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3091 นางสาวธนัญญา แก้วแกมจันทร์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3092 นายธนากร นาคชูวงศ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3093 นายธนากร พิมลพรรณสกุล ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3094 นายธนาพงศ์ อารยะจันทรจิตร์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3095 นายธนายศ น่วมมะโน ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3096 นายธราธร ขาวนวล ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3097 นายธวัชชัย แก้วกลม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3098 นางสาวธัญญาลักษณ์ อ้นสี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3099 นางสาวธัญลักษณ์ เข็มทอง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
31 นางสาวอานีซะห์ คาร์เดร์ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
310 นายวงศ์วรัณ ช้างพลาย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3100 นางสาวธัญวรรณ มิลอน ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3101 นางสาวธันยวีร์ หอมแม้น ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3102 นางสาวธันย์ชนก น้อยม่วง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3103 นายธีรนพ เกียรติประเสริฐ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3104 นายธีรภัทร์ เทศนาม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3105 นายธีรศักดิ์ ผ่องใส ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3106 นายนนทวัฒน์ เหมือนอ่วม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3107 นางสาวนนท์ทิณี กลิ่นน้อย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3108 นายนพชัย มะโรงเหม็ง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3109 นางสาวนริญยา บุญจันทร์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
311 นางสาวโสภิตา เนียมศรี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3110 นางสาวนรีกานต์ ลิ่มตั้ง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3111 นายนฤพล สุรศัพท์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3112 นางสาวนฤมล วังภูษิต ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3113 นางสาวนลิน แซ่เจียม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3114 นางสาวนลินี ชูพัฒน์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3115 นางสาวนวลระหง จันทร์สมบูรณ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3116 นางสาวนัฐกาญ ทองดีนอก ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3117 นายนันทวัฒน์ แดงสิงห์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3118 นายนิติธร เจริญภักดี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3119 นายนิติพล ศรีขำ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
312 นายพลชัย ดอกไม้ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3120 นายนิธิ กล่ำกลัด ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3121 นางสาวนิสานาถ นพวงค์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3122 นางสาวน้ำฝน ฤทธิชัย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3123 นางสาวเนตรนภา เกษโกศล ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3124 นางสาวบุษฎี เนียมหอม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3125 นางสาวบุษบา คิ้วสูงเนิน ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3126 นางสาวเบญจพร ปานทอง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3127 นายปฐมพร คำสว่าง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3128 นางสาวปฐมพร อ้นบุตร ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3129 นายประกาศิต สุริยารังสรรค์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
313 นางสาวชรินรัตน์ จ่ายกระโทก ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3130 นายปราการ พุ่มสมบัติ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3131 นางสาวปรางทิพย์ มีทรัพย์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3132 นางสาวปรารถนา ทอดสนิท ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3133 นางสาวปรียะพร บัวกลีบ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3134 นายปัญญา บุญนวม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3135 นายปัฐวี มีทรัพย์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3136 นางสาวปัณธิมา เอี่ยมสวัสดิ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3137 นางสาวปัทมาพร สมบูรณ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3138 นางสาวปาณิศา เจ้ยทอง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3139 นางสาวปาริชาติ เครืออยู่ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
314 นายธนโชติ ทรัพย์ประสม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3140 นางสาวปิยนุช โสมนา ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3141 นางสาวปิยะฉัตร พ่วงตรง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3142 นายปิยะวัตร รุ่งเรือง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3143 นางสาวปิยากรณ์ มามาก ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3144 นางสาวผุสดี ทรัพย์ประมูล ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3145 นายพงศ์พลิน สระศรีทอง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3146 นายพงศ์ศิริ มณีการังกูร ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3147 นางสาวพนิดา ยศธร ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3148 นางสาวพนิดา อยู่ประเสริฐ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3149 นางสาวพรทิพย์ ฤทธิ์เดช ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
315 นางสาวสุณีรัตน์ ใจยะสัน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3150 นางสาวพรทิพา พรหมทา ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3151 นางสาวพรพิมล โพธิ์อ่อง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3152 นายพรภาวิษย์ กรีดกราย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3153 นางสาวพรรวินท์ จิตต์การุณย์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3154 นางสาวพรรวีวรรณ กรรณิการ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3155 นางสาวพรวิภา แก้วสุวรรณ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3156 นางสาวพลอยชมพู ชูเดช ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3157 นายพัฒนศักดิ์ โล่ห์บัณฑิตกุล ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3158 นางสาวพันธุ์รวดี อยู่ยั่งยืน ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3159 นางสาวพัสวี จูน้อย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
316 นางสาวสรรัตน์ มนชู ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3160 นายพิชญุตม์ พงษ์สม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3161 นางสาวพิชญ์สินี เขียดน้อย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3162 นายพิทวัส อินทรไพโรจน์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3163 นายพิสุทธิ์ มะลิแย้ม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3164 นางสาวเพ็งกวี มะริด ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3165 นางสาวภวรัญชน์ จิตต์กลาง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3166 นางสาวภัคนิจ ชุมแสง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3167 นางสาวภัททิยา โตใหญ่ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3168 นางสาวภัทรญานุช กิจเถกิง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3169 นางสาวภัทรานิษฐ์ บัวประคอง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
317 นางสาวกุลฑีราณัฐ พูลแก้ว ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3170 นางสาวภัทราวรรณ พ่วงมีไชย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3171 นายภากร สระสม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3172 นางสาวภาชินี น้อยจ้อย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3173 นายภาณุวัชร์ แสงธิป ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3174 นายภานุพงษ์ ตั้นไทย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3175 นายภานุพันธ์ เหรียญเจริญ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3176 นางสาวภาวิณี แตงอ่อน ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3177 นายภูมิ เจริญศรี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3178 นายภูริณัฐ วาดประเวช ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3179 นางสาวมณีรัตน์ เชื้อปราง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
318 นางสาวชนากานต์ เทพอยู่ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3180 นางสาวมนัญชยา ยิ้มรอด ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3181 ว่าที่ร้อยตรีหญิงมรกต เขียววิจิตร ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3182 นางสาวมัณฑิมา คงทิพย์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3183 นางสาวมัสลิน กิตติโรจนพันธ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3184 นางสาวเยาวพาณี หน่อพันธุ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3185 นางสาวโยษิตา ฉิมเชื้อ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3186 นางสาวโยษิตา แม่นหมาย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3187 นางสาวรัชนีกร หนาแน่น ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3188 นางสาวรัชโณชา ชาตเมโร ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3189 นางสาวเรืองรัตน์ดา สีแดง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
319 นายเชิดธวัช จินดา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3190 นายเรืองศักดิ์ ถวิลหวล ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3191 นางสาวลักษิกา เอี่ยมสะอาด ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3192 นางสาววชิรญาณ์ คงเจริญ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3193 นายวชิรวิชญ์ ลินไธสง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3194 นางสาววนัญญา นักบริตน ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3195 นางสาววรกานต์ เริช ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3196 นายวรพันธ์ ทัพพะรังสี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3197 นายวรรคเดช อังกุลานนท์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3198 นางสาววรรณชุลี สายบุญจันทร์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3199 นางสาววรรณพัชร บัวทอง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
32 นางสาวธิดารัตน์ ศรีเศรษ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
320 นางสาวธิดารัตน์ หอมเมือง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3200 นางสาววรรณิดา สิงห์เทียน ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3201 นางสาววรรณิษา เกตุหอม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3202 นายวรัญญู ภูธนานนท์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3203 นางสาววราภรณ์ อิสิงห์จันทร์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3204 นางสาววสิณี ศรีคล้อย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3205 นางสาววัชรี ทองมาก ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3206 นางสาววันทนา โมกข์บุรุษ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3207 นางสาววารุณี ตั้งเจียวลี้ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3208 นางสาววาสนา เทศกลั่น ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3209 นางสาววิภาพร แก้วจันทร์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
321 นางสาวภัททิยา ชัยมงคล ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3210 นางสาววิภาวี อินทราพงษ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3211 นางสาววิรดี นิมิตรสมุทร ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3212 นายศรมีนา ใจยินดี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3213 นางสาวศรัญญา นุชเนตร ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3214 นายศรายุทธ อุดมศิริ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3215 นางสาวศศิธร ศรีขำ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3216 นางสาวศาริกา มาเขียว ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3217 นางสาวศิรดา ธีระวรากุล ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3218 นางสาวศิริกัลยา สวัสดี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3219 นางสาวศิรินภา เจียรนัย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
322 นางสาวยวิษฐา หนูหีต ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3220 นางสาวศิรินันท์ พันธ์บัว ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3221 นางสาวศิริมา สินทรัพย์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3222 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วฤทธิ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3223 นายศุภชัย ฉิมสัญชาติ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3224 นางสาวสกาวรัตน์ น้อยสำราญ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3225 นายสมพล เอี่ยมสอาด ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3226 นายสมรักษ์ นิ่มนวล ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3227 นายสมุทร ยี่ตัน ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3228 นายสรรค์พงศ์ เจียมเจิม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3229 นางสาวสรารัตน์ บวงสรวง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
323 นางสาวนุชจารี ทวีสุข ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3230 นายสันติ บัวหลวง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3231 นายสาธิต ทิวะสิงห์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3232 นางสาวสาวิณี คุ้มเมือง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3233 นางสาวสาวิตรี สุขเลี้ยง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3234 นางสาวสิตานันท์ เนียมทอง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3235 นายสิทธิชัย ลินลา ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3236 นางสาวสิริมณี สิงหนันทศักดิ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3237 นางสาวสิรีธร สืบสุข ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3238 นางสาวสุกัญญา กลิ่นอ่อน ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3239 นางสาวสุกัญญา โมลา ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
324 นางสาวสุพิชญา เขียวหวาน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3240 นางสาวสุณิสา ชูทอง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3241 นางสาวสุนิษา แป้งหอม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3242 นางสาวสุพัชชา อาจสามารถ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3243 นางสาวสุพัตรา นุชอ่อง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3244 นางสาวสุพิชญา คำพราว ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3245 นางสาวสุภาพันธุ์ ปันนวน ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3246 นางสาวสุภาภรณ์ ใหมสีทอง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3247 นางสาวสุภาวดี สุภาพ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3248 นางสาวสุมาลี วงษ์แก้วเกตุ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3249 นายสุรศักดิ์ น้ำสมบูรณ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
325 นางสาวกชกร คงงาม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3250 นายสุรสีห์ กลิ่นศรีสุข ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3251 นางสาวสุวนันท์ ดวงแก้ว ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3252 นายสุวพงศ์ โพธาประสิทธิ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3253 นางสาวเสาวนีย์ สุดสวาสดิ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3254 นางสาวเสาวลักษณ์ ขำขม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3255 นางสาวหัสยา สินพร้อม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3256 นางสาวอณุภา แซ่ผ่าน ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3257 นายอดิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3258 นายอธิเบศร์ สุริยัน ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3259 นายอภิชญพงศ์ วรสิงห์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
326 นางสาวกมลชนก คำเทศ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3260 นายอภิวัฒน์ ทองอาบ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3261 นางสาวอมรรัตน์ เกตุเพชร ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3262 นางสาวอมรรัตน์ ว่องอมรนิธิ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3263 นางสาวอรวรรณ ประยูรหงษ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3264 นางสาวอรอุษา ด้วงสีทอง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3265 นางสาวอรุณภัสร์ สุขศรี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3266 นางสาวอัจฉรา ภัทรกิตติกานต์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3267 นางสาวอาทิตยา ดินแดง ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3268 นางสาวอาทิตยา ยอดพราหมณ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3269 นางสาวอาทิตยา องค์เชษฐ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
327 นางสาวกาญจนา สังวรณ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3270 นายอานนท์ เกตุแก้ว ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3271 นางสาวอาภาภัทร แย้มพงษ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3272 นางสาวอามีซาร์ ทองเหม๊าะ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3273 นางสาวอารียา ชัยเดช ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3274 นางสาวอารีย์รัตน์ บุญธรรม ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3275 นางสาวอารีรัตน์ หนูภูเขา ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3276 นายอำนวย สุขประสงค์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3277 นายอินทัช สงเคราะห์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
3278 นางสาวรุ่งนภา จินาคม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
3279 นายนิรุทธ บุณยเกียรติ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
328 นางสาวนภาพร ซิวพานิช ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3280 นายทิวากร แกมทอง ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
329 นางสาวดารัณ ยอมสละ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
33 นางสาวสุรีย์ มะมิง ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
330 นางสาวลลิตา บุญมา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
331 นางสาววิจิตรา เทียนสมบูรณ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
332 นางสาวศุภรดา เเซ่ลี้ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
333 นายอภิชาติ เครือจันทร์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
334 นางสาวกนกวรรณ เกสรา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
335 นายเกษม ฆ้อนทอง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
336 นางสาวสุนิตา สุขเกษม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
337 นางสาวแสงระวี กลิ่นน้อย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
338 นายเกียรติศักดิ์ เทียมทัด ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
339 นายสรรเสริญ อินทร์ศิริ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
34 นางสาววิลาวรรณ เพชรทอง ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
340 นางสาวสุนิสา เนตรใจบุญ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
341 นางสาวกมลวรรณ คล้ายพันธ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
342 นางสาวธัญฎา พานิชกุล ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
343 นางสาวนภาพร หิรัญการ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
344 นายภูริพันธุ์ ทองย้อย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
345 นายศิริพงษ์ ทองยวง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
346 นายอารีเพ็ญ ลายะ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
347 นางสาวมาลินี จันทร์ทรัพย์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
348 นางสาวสิวนิต มณีวงศ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
349 นางสาวโสภิตา แสงจันทร์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
35 นางสาวซูรีนา สะนิ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
350 นางสาวดลยา น้อยช่อ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
351 นางสาววรรณนิษา ศิลปี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
352 นางสาววาสนา คำหอม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
353 นางสาวชุติมาส กรรณเทพ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
354 นายโชคชัย แปลแก้ว ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
355 นางสาวฐิติมา นาคเพ่งพิศ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
356 นางสาวจุไรรัตน์ ขำขม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
357 นางสาวชนนิกานต์ เยาวภักดิ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
358 นางสาวปานไพลิน สังข์ศิลป์ชัย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
359 นางสาวณัฐมล อยู่ยั่งยืน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
36 นางสาวพรทิพา ย่างแก้วสกุล ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
360 นางสาวมัณฑนา ทองอินทร์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
361 นางสาววรรัตน์ แฮวอู ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
362 นางสาวกัญจนา ชูจิตร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
363 นางสาวกัญญา จิตตวิสุทธิพงศ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
364 นางสาวปภัสสรณ์ ฤทธิ์ชัยพร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
365 นางสาวปลื้มกมล พรหมพฤกษ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
366 นางสาวศศิธร อารมย์สว่าง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
367 นายสถิตย์ เอี่ยมสำอางค์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
368 นางสาวกัลชนา มาพันธุ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
369 นางสาวพรฑิมล โพธิ์ชนะชัย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
37 นางสาวยาวารี รือแม ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
370 นางสาววัฒฏาพร สุวรรณสน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
371 นางสาวสุทธิรักษ์ ปานแก้ว ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
372 นางสาวกมลทิพย์ ศิริเกษ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
373 นางสาวน้ำทิพย์ ศิริวรรณ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
374 นางสาวพิมพ์ชนก เลาแก้ว ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
375 นางสาวรัตตะวัน บุญพยนต์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
376 นางสาวรุ่งนภา รื่นภิรมย์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
377 นางสาววิภาดา แพนาพันธ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
378 นางสาวศิริขวัญ เทศงาม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
379 นางสาวอัจจิตา ธัชมาลี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
38 นางสาวรอฮานา สะอะ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
380 นางสาวเอมวิกา ผาดศรี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
381 นางสาวฐิติกานต์ แสงโพธิ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
382 นางสาวสุธารินี ศิริโรจน์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
383 นางสาวขวัญรัตน์ หาญณรงค์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
384 นางสาวพรทิภา วงค์ดำเนิน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
385 นางสาวภัทธิรา อินพรม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
386 นางสาววราภรณ์ วรรณะ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
387 นายชาญวุฒิ พุทธนุกูล ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
388 นายธงชัย อ้อยหวาน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
389 นางสาวธนพร เชยชิต ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
39 นางสาวกชกร ยอดลี ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
390 นางสาวธัญสุดา พวงคต ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
391 นางสาวนิรมล ไทรน้อย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
392 นางสาวพรปวีณ์ บัวงาม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
393 นายสุริยา เปลี่ยนจัด ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
394 นายจันทวัตร รัตนมุง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
395 นางสาวศิริรัตน์ น้ำกลั่น ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
396 นางสาวศิริวรรณ อ่อนลำเนา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
397 นายศุภโชค วัจกรณ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
398 นางสาวสายพิรุณ แสงนาค ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
399 นางสาวญาณพัทธิ์ มานะดี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
4 นางสาวดวงกมล อุดมศิลป์ ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
40 นางสาวกนกกร จันทร์แก้ว ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
400 นายธนภัสสร์ เซ่งสมหวัง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
401 นางสาวธนภรณ์ แสงอยู่ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
402 นางสาวธัญญลักษณ์ รอดนุ่ม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
403 นางสาวปิยธิดา จงศรี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
404 นางสาวสุทธิ์สินี พลวงค์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
405 นายอริยะ เมืองงาม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
406 นายนิติกร คำหริ่ง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
407 นางสาวรามาวดี ศรีแตงอ่อน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
408 นางสาวอรสา คงจุติ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
409 นางสาวกุลทรัพย์ พรรณพงษ์ศิลป์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
41 นางสาวกรกนก บุญเลิศ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
410 นางสาวบุญธิดา แซ่จึง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
411 นายพัชรภูมิ ศรีมณี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
412 นางสาววรรณศิริ จันเกิด ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
413 นางสาวศิริลักษณ์ ผลบุตร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
414 นางสาวสุภาวดี ไชยเดชกำจร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
415 นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ธนะบูรณ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
416 นางสาวชญานิษฐ์ นิมิตร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
417 นางสาวโสลดา เพ็ชรโพธิ์ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
418 นางสาวคนัสนันท์ คุ้มภัยเพื่อน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
419 นางสาวนฤมล ชวงศ์วัฒนา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
42