รายงานข้อมูลบัณฑิตจำแนกตามปริญญาสาขา และระดับปริญญา

ปริญญาสาขา รายงานตัว ยังไม่รายงานตัว ยอดรวมบัณฑิต
เข้ารับ ไม่เข้ารับ รวม
1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต 25 15 40 0 40
2. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 0 2 2 0 2
3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 9 10 0 10
4. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 2 3 5 0 5
5. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 8 0 8 0 8
รวมปริญญาโท 36 29 65 0 65
1. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 6 3 9 1 10
2. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 42 86 128 8 136
3. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 21 33 54 0 54
4. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 60 46 106 2 108
5. ครุศาสตรบัณฑิต 616 364 980 43 1023
6. บัญชีบัณฑิต 109 65 174 5 179
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต 143 115 258 32 290
8. นิติศาสตรบัณฑิต 71 35 106 13 119
9. นิเทศศาสตรบัณฑิต 16 11 27 0 27
10. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 223 144 367 43 410
11. วิทยาศาสตรบัณฑิต 228 207 435 33 468
12. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 68 59 127 11 138
13. ศิลปศาสตรบัณฑิต 165 140 305 13 318
รวมปริญญาตรี 1768 1308 3076 204 3280
รวมทั้งหมด 1804 1337 3141 204 3345

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฏาคม 2567 เวลา 04.11 น.