ระบบรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
รายละเอียยดที่เกี่ยวข้อง
รายการ หมายเหตุ
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดประกาศฯ