รายงานข้อมูลบัณฑิตจำแนกตามปริญญาสาขา และระดับปริญญา

ปริญญาสาขา รายงานตัว ไม่รายงานตัว รวม
1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต 40 0 40
2. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 2 0 2
3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 10 0 10
4. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 5 0 5
5. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 8 0 8
รวมปริญญาโท 65 0 65
1. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 9 1 10
2. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 128 8 136
3. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 54 0 54
4. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 106 2 108
5. ครุศาสตรบัณฑิต 980 43 1023
6. บัญชีบัณฑิต 174 5 179
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต 258 32 290
8. นิติศาสตรบัณฑิต 106 13 119
9. นิเทศศาสตรบัณฑิต 27 0 27
10. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 367 43 410
11. วิทยาศาสตรบัณฑิต 435 33 468
12. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 127 11 138
13. ศิลปศาสตรบัณฑิต 305 13 318
รวมปริญญาตรี 3076 204 3280
รวมทั้งหมด 3141 204 3345

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 06.42 น.