รายชื่อมหาบัณฑิตที่ยืนยันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

เลขประจำตัวบัณฑิต ชื่อ - นามสกุล ชื่อปริญญา วัน-เวลาที่ยืนยันข้อมูล
1 นางสาวกนกวรรณ ศิริเทศ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 2023-05-28 11:44:04
10 นางชุติกาญจน์ อ่าวสาคร ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 2023-05-27 06:31:24
19 นายปรีชา ศูนย์กลาง ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 2023-05-27 20:41:06
2 นางสาวกรกตพรม ทรายแก้ว ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 2023-06-04 09:02:22
20 นายปรเมศร์ แก้วดุก ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 2023-05-30 09:58:32
21 นายพยุงศักดิ์ นิลประดับ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 2023-05-28 18:45:39
22 นางสาวพรนิภา สุขศรีลิ้มอนันต์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 2023-05-27 10:58:39
23 นางสาวไพลิน ชูศรี ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 2023-05-27 10:46:37
24 นางภาวิณี ศูนย์กลาง ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 2023-05-27 10:38:44
25 นายราชัน ทองคำ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 2023-05-27 06:04:16
27 นางสาววรรณภา บำรุงพันธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 2023-05-28 14:16:54
28 นางสาววรารัตน์ กล่อมเสียง ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 2023-05-27 11:25:17
3 นางสาวกรกนก สอนจันทร์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 2023-06-03 14:27:27
30 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรประภา ขมแก้ว ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 2023-06-01 22:32:40
31 นางสาวศุลีพร พึ่งมี ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 2023-05-31 14:07:45
32 นางสาวสมฤดี สุขสมงาม ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 2023-06-01 11:35:25
35 นางสาวสุภาวดี ยอดไสว ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 2023-06-01 05:58:06
36 นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่นอก ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 2023-05-29 21:14:37
37 นายอนุวัฒน์ ไชยวรรณคำ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 2023-05-27 16:47:50
38 นางสาวอัยรินทร์ เกลื้อคำ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 2023-05-27 08:05:43
4 นางกัญญาณัฐ สีเตา ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 2023-05-27 10:01:40
45 นางสาวฐานิดา สุริยะวงศ์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2023-08-21 18:53:01
5 นางสาวกุมารี สัตย์ธัญญากุล ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 2023-06-08 10:06:26
56 นายวัชรพงษ์ นาคะสิทธิ์ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 2023-06-01 16:09:25
57 พระครูใบฎีกาสมบุญ สจฺจวโร กระชังแก้ว ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 2023-05-27 08:51:27
58 นายกิตติพจน์ รัศมี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2023-05-30 10:05:35
59 นายชัยยศ เอกนิธิวัฒนา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2023-06-01 10:11:37
60 นายไชยรัตน์ แตงเกตุ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2023-05-31 21:50:14
61 นางสาวธิษณารินทร์ เหลืองจิรโชติกาล ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2023-06-04 11:47:32
62 นายประทิว ปังขำ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2023-05-28 18:07:56
63 นายวิชยุตม์ พิมพ์ถนอม ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2023-05-28 21:54:32
64 นางสาววิไลลักษณ์ วงศ์บัณฑิตย์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2023-05-29 09:41:24
65 พันเอกสนอง ธัญญานนท์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2023-05-29 09:52:35
7 นางสาวคันธมาลี พ่วงลิบ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 2023-05-27 16:40:16
8 นางจิรพรรณ วงศ์ไพรินทร์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 2023-05-28 10:56:52
9 นางสาวชมณศ์กาญจน์ เนตรวิจิตร ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 2023-05-27 06:31:42